Praktyki

Informacje dla osób chcących odbywać praktykę zawodową, zajęcia, ćwiczenia, kursy, szkolenia i inne formy dokształcania w COPERNICUS PL Sp. z o.o.

COPERNICUS PL Sp. z o.o. od wielu lat organizuje i przeprowadza praktyki zawodowe, zajęcia, ćwiczenia, kursy, szkolenia i inne formy dokształcania (zwane dalej „praktyką”) dla studentów/uczniów różnych wyższych uczelni/szkół.

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia praktyki jest podpisane porozumienie o prowadzenie praktyk studenckich/zawodowych pomiędzy COPERNICUS PL Sp. z o.o. a uczelnią/szkołą lub studentem/uczniem, których koszt pokrywa szkoła/uczelnia bądź student/uczeń przed podjęciem praktyk (12,30 zł brutto za jeden dzień praktyki).

Informację o uczelniach/szkołach, które mają zawarte porozumienia można uzyskać po skierowaniu stosownego zapytania drogą mailową na adres jpawlak@wss.gda.pl. Praktyki przeprowadzane są wg programów praktyk dostarczanych przez wyższe uczelnie/szkoły.

Przyjęcie na praktykę poprzedza złożenie przez studenta/ucznia zapytania do osoby zarządzającej danym oddziałem/ komórką organizacyjną o możliwości odbycia praktyk w określonym terminie. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://copernicus.gda.pl.

Po uzyskaniu zgody osoby zarządzającej danym oddziałem/komórka organizacyjną o możliwości odbycia praktyk w określonym terminie student/uczeń możne skierować podanie do Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. (wzór w załączeniu);

W podaniu należy wskazać także dane kontaktowe tel. oraz mail, bez tych danych podanie nie będzie rozpatrywane. Po uzyskaniu zgody od Członka Zarządu Spółki, informacja o zgodzie na odbycie praktyk zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo.

W podaniu należy zawrzeć informację o:

 1. uzyskaniu zgody (pismo/mail) do osoby zarządzającej danym oddziałem/ komórka o możliwości odbycia praktyk w określonym terminie,
 2. złożyć oświadczenie o tym że przed rozpoczęciem praktyk pokryje Pan/Pani koszt praktyki wynoszący 12,30 zł za jeden dzień praktyki,
 3. do podania załączyć;
 • skierowanie wystawione przez podmiot prowadzący kształcenie (szkoła uczelnia),
 • dowód opłaty za praktykę.

Uwaga:  Podanie nie zawierające, powyższych elementów (1-3) zostanie pozostawione bez rozpoznania. Pkt. 2 i 3 dotyczy praktykantów których uczelnia/szkoła bezpośrednio nie pokrywa opłaty za praktykę.

Podanie należy dostarczyć w formie pisemnej (mail nie stanowi formy pisemnej)
osobiście , złożyć w kancelarii Spółki bądź sekretariacie (adresy podano niżej) lub nadać na poczcie do:

Zespołu ds. Dydaktyki i Organizacji Badań Klinicznych,

Budynek A Wojewódzkiego Centrum Onkologii, pokój 33


COPERNICUS PL Sp. z o.o., ul.Marii Skłodowskiej Curie 2, 80-210 Gdańsk

Uwaga: Podania można również złożyć osobiście u pracownika Zespołu ds. Dydaktyki i Organizacji Badań Klinicznych:

- w poniedziałki, środy, piątki

- w godzinach od 8:00 do 13:00.

Dodatkowa informacja – z uwagi na ograniczony dostęp osób do pracowników administracji, na portierni należy podąć informacje, że chce się udać na spotkanie do „Jakuba Pawlaka –Koordynatora Zespołu Dydaktyki i Organizacji Badań Klinicznych”.

Wymagania wobec praktykantów odbywających praktyki w Spółce COPERNICUS:

Warunkiem rozpoczęcia praktyki medycznej jest:

 1. zawarcie umowy/porozumienia pomiędzy uczelnią/szkołą a podmiotem prowadzącym kształcenie lub umowy/porozumienia zawartego pomiędzy szpitalem a osobą zainteresowaną praktyką,
 2. przedłożenie programu praktyk zgodnie z kierunkiem kształcenia,
 3. posiadanie skierowania wystawionego przez podmiot prowadzący kształcenie (w przypadku gdy umowa dotyczy 1 studenta/ucznia- skierowanie nie jest wymagane),
 4. posiadanie zaświadczenia lekarskiego,
 5. posiadanie aktualnej książeczki zdrowia z wpisem szczepienia p/WZW typu B oraz jeśli jest wymagana książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 6. posiadanie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej(OC) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), jeśli nie wynika to z zawartej umowy,
 7. zgoda (odpowiednio) kierownika/ordynatora/oddziałowej/koordynatora komórki w której ma się odbyć praktyka (pismo/mail),
 8. złożenie pisemnego oświadczenia o pokryciu kosztów praktyki (w przypadku nie pokrywania ich przez szkołę/uczelnię) oraz dokonanie wpłaty.
 9. posiadanie odzieży i obuwia roboczego,
 10. posiadanie identyfikatora.

Dokumenty wskazane w pkt. 2-7 można przesłać drogą elektroniczną na adres jpawlak@wss.gda.pl

Warunkiem rozpoczęcia praktyki administracyjnej jest:

 1. zawarcie umowy/porozumienia pomiędzy uczelnią/szkołą a podmiotem prowadzącym kształcenie lub umowy/porozumienia zawartego pomiędzy szpitalem, a osobą zainteresowaną praktyką,
 2. przedłożenie programu praktyk zgodnie z kierunkiem kształcenia,
 3. posiadanie skierowania wystawionego przez podmiot prowadzący kształcenie (w przypadku gdy umowa dotyczy 1 studenta/ucznia - skierowanie nie jest wymagane),
 4. posiadanie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej(OC) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), jeśli nie wynika to z zawartej umowy,
 5. posiadanie odzieży i obuwia roboczego - jeżeli dotyczy,
 6. zgoda (odpowiednio) kierownika/ordynatora/oddziałowej/koordynatora komórki w której ma się odbyć praktyka,
 7. złożenie pisemnego oświadczenia o pokryciu kosztów praktyki (w przypadku nie pokrywania ich przez szkołę/uczelnię) oraz dokonanie wpłaty.
 8. posiadanie identyfikatora,

Dokumenty wskazane w pkt. 2-6 można przesłać drogą elektroniczną na adres jpawlak@wss.gda.pl

W umowie jako stronę należy wskazać:  Copernicus Podmiot Leczniczy spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000478705, NIP 583-31-62-278, wysokość kapitału zakładowego 268 998 000,00 złotych.

Każdy student/uczeń przed rozpoczęciem praktyki zobowiązany jest do zaliczenia obowiązkowego szkolenia:

 • z zakresu BHP, ochrony p/pożarowej (szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 10:00),

Miejsce szkolenia:

Szpital św. Wojciecha: budynek techniczny na terenie Szpitala, p. 7 i 8.

 • instruktarzu stanowiskowego na stanowisku odbywania praktyk.

Informacja dotycząca płatności dla studentów pokrywających sami koszt praktyki:

 1. Opłaty można dokonać:
  1. przelewem na rachunek bankowy Spółki.

Bank: PKO BP S.A

Nr konta: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064

W tytule należy podać:

„praktyka zawodowa”, imię i nazwisko praktykanta, skrócona nazwa szkoły, liczbę dni.

Wszystkie potrzebne informacje odnośnie praktyk można uzyskać u:

Pana mgr Jakuba Pawlaka –

Koordynatora Zespołu ds. Dydaktyki i Organizacji Badań Klinicznych,

Dane kontaktowe

tel. kom. 515 200 335,e-mail: jpawlak@wss.gda.pl.

 

W przypadku nieobecności, w sprawach pilnych:

Pani dr Joanna Karczewska

tel. 58 345-20-69

 

W przypadku lekarskich staży cząstkowych do specjalizacji:

Jacek Derengowski

Z-ca Kierownika Działu Kadr

tel. 58 76 40 351, e-mail: jderengowski@copernicus.gda.pl.

 

W przypadku wolontariatu należy kontaktować się;

Sekcją Kadr e-mail: kadry@copernicus.gda.pl

 

Najczęściej popełniane błędy;

- brak danych kontaktowych w podaniu – mail lub telefon (dzięki danym kontaktowym możemy się z Państwem kontaktować),

- brak podpisu pod podaniem (podanie nabiera mocy prawnej wraz ze złożeniem pod nim podpisu),

- późno złożone podanie (złożone podanie tuż przed terminem odbycia praktyki, wiążę się z ryzykiem udzielenie odpowiedzi po planowanym terminie wyznaczonym na praktykę, zalecane jest złożenie podania 1 miesiąc przed terminem planowanej praktyki)

- złe oznaczenie strony w umowie (Spółka „Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. jest prawidłowo – Szpital, WCO itp. są nie poprawne).