Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Lokalizacja

ul. Powstańców Warszawskich 1/2 w Gdańsku, piętro 3

 

O Oddziale

W ZOL udzielane są świadczenia medyczne pacjentom przewlekle chorym, którzy wymagają ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym( którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności – skalą Barthel otrzymali do 40 pkt, wzór skali Barthel). Do zakładu może być przyjęty pacjent bezpośrednio po zakończonym leczeniu szpitalnego, z domu i z domu pomocy społecznej. Czas pobytu w Zakładzie jest okresowy i zależny wyłącznie od stanu zdrowia. 

 

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z 25.06.2012r.)

 1. Do Zakładu są przyjmowani pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne,

 2. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL, może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej,

 3. Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji powinny zawierać:

 • wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (druk w załącznikach),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki i nie wymaga hospitalizacji (druk w załącznikach),

 • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową, rodzinną lub pielęgniarkę ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa (druk w załącznikach),

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu ( decyzja ZUS, ostatni odcinek renty/emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu oraz oświadczenie, iż środki utrzymania przeznaczone na opłacenie pobytu w ZOL nie są objęte ani obciążone prawami osób trzecich,

 • kwalifikację pielęgniarską – karta oceny stanu samoobsługi pacjenta (druk w załącznikach),

 • skierowanie do ZOL w książeczce RUM (wystawia lekarz rodzinny lub opiekujący się aktualnie w Szpitalu),

 • wcześniejszą dokumentację medyczną ( karty informacyjne),

 • badania dodatkowe potwierdzające stan pacjenta i rozpoznanie ( morfologia, OB., mocz, cukier, mocznik/kreatynina, AspAT, ALAT, RTG klatki, EKG z opisem, MRI/TK, w przypadku odleżyn wymaz z rany).

 

Zasady odpłatności za pobyt w ZOL-u:
Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2004 Nr 210 poz. 2135), wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy. Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

 

Odpłatność można regulować na dwa sposoby:

 • zakład może wystąpić do płatnika /ZUS, KRUS/ o regulowanie kosztów pobytu pacjenta – świadczenie przychodzi do zakładu i rodzina może dokonać stosownego rozliczenia

 • opiekun może przyjąć na siebie zobowiązanie wobec zakładu o pokrywaniu kosztów pobytu pacjenta w zakładzie i regulować je osobiście lub przelewem na konto.

 • W obu przypadkach zakład ma obowiązek poinformować płatnika o pobycie pacjenta w placówce, ponieważ ZUS oraz KRUS zawiesza na czas pobytu dodatek pielęgnacyjny osobom przebywającym w tego typu placówkach. Opłata ulega zmianie po każdorazowej waloryzacji dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

 

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności: 

 • DECYZJĘ ORGANU EMERYTALNO-RENTOWEGO ustalającego wysokość emerytury albo renty /do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • DECYZJĘ O PRZYZNANIU ZASIŁKU STAŁEGO WYRÓWNAWCZEGO LUB RENTY SOCJALNEJ; do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład

 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Wypisanie chorego z Zakładu następuje, gdy:

 • wystąpi brak wskazań medycznych do przebywania pacjenta w zakładzie,

 • stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego pobytu w zakładzie i został oceniony w skali Barthel pow. 40 pkt,

 • na żądanie osoby przebywającej w Zakładzie lub jej przedstawiciela ustawowego osoba przebywająca w zakładzie w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej zdrowia albo życia i zdrowia innych osób,

 • członkowie rodziny pacjenta nie współpracują z personelem zakładu i nie przestrzegają regulaminu porządkowego, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia albo życia pacjenta,

 • upłynął określony w decyzji czas pobytu pacjenta w Zakładzie,

 • gdy nastąpił zgon chorego.

 

Rodzina pacjenta jest zobowiązana do stałego zabezpieczenia u chorego:

 • mydła w płynie

 • szamponu do włosów

 • balsamu do ciała

 • dużych chusteczek nawilżających

 • ręczników papierowych lub chusteczek higienicznych

 • przyborów do mycia zębów / protez zębowych

 • przyborów do golenia i czesania

 • min. 2 myjek frotte

 • min. 2 dużych ręczników frotte

 • bawełnianych rozpinanych bluzek z krótkim / długim rękawem lub rozpinanych piżam

 • dresów i obuwia

 • Rzeczy osobiste pacjentów muszą być oznakowane imieniem i nazwiskiem chorego.

 • Ewentualne dostarczenie jakiegokolwiek sprzętu /np. telewizor, radio/ i innych rzeczy osobistych /np. własna pościel/ do zakładu musi być uzgodnione z Kierownikiem Zakładu

 • Artykuły spożywcze łatwo psujące się powinny być podpisane i przechowywane w lodówce przeznaczonej dla pacjentów.

 • Rodzina pacjenta jest zobowiązana współpracować z zespołem terapeutycznym zakładu.

 • Zabrania się świadczenia pacjentom zakładu dodatkowych usług zdrowotnych, np. rehabilitacyjnych przez osoby nie będące pracownikami zakładu bez uzyskania zgody Kierownika i lekarza zakładu.

 • Rodzina pacjenta jest zobowiązana do regularnego wnoszenia opłat za pobyt chorego w zakładzie, tj. ustalonych rozporządzeniem MZ kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

 • W przypadku nieuregulowania w ciągu wymaganych opłat Kierownik zakładu ma prawo wypisać pacjenta z zakładu.

 

wniosek o wydanie skierowana .pdf

skierowanie.pdf

zaświadczenie lekarskie.pdf

wywiad pielegniarski.pdf

karta oceny samoobsługi pacjenta.pdf

skala_glasgow.pdf

ZOL Oświadczenie.pdf

Karta_kwalifikacji_pacjentow_do_przewleklej_wentylacjia.pdf

SGA-2012.pdf

NRS-2002-2012.pdf

2014_004_DSOZ_zal_2-karta kwalifikacji.pdf

2014_004_DSOZ_zal_3-karta metaboliczna.pdf

 

Kierownik Zakładu

Elżbieta Rojek

 

Kontakt

Kierownik - 58 764 07 21

Pielęgniarki - 58 764 07 23
Fax - 58 764 07 25


Sekretariat - 58 764 07 20

(w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku)