Pomorski Rejestr Nowotworów

Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gdańsku rozpoczęło działalność jako Rejestr Wojewódzki w 1965 roku w ramach struktur Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej. Powstała ona z inicjatywy prof. Tadeusza Zielińskiego. Początkowo Rejestr obejmował swoją działalnością województwo gdańskie, elbląskie i słupskie zgodnie z obowiązującym wówczas podziałem administracyjnym kraju. Po reformie administracyjnej terenem jego działania jest całe województwo pomorskie. W 2004 roku Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna została przekształcona w Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku. Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów nawiązało współpracę z Zakładami Anatomii Patologicznej z województwa pomorskiego celem uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych.

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA

 

Zadaniem Biura Rejestracji Nowotworów jest umożliwienie planowania i przeprowadzenia skutecznej walki z zagrożeniem jakim są nowotwory złośliwe. Działania w zakresie pokonywania raka obejmują pierwotną i wtórną profilaktykę, diagnostykę, leczenie, rehabilitację po leczeniu onkologicznym oraz opiekę hospicyjną nad chorymi z nowotworami złośliwymi. Biuro Rejestracji Nowotworów złośliwych gromadząc dane o zachorowaniach oraz zgonach na nowotwory złośliwe w określonej populacji wpływa na politykę zdrowotną w danym regionie. Działalność rejestru pozwala obserwować trendy zachodzące w częstości zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w danym obszarze.


Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów realizuje swoje zadania poprzez:

  • gromadzenie danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w populacji Województwa Pomorskiego na podstawie papierowych i elektronicznych kart zgłoszenia nowotworów złośliwych (KZNZ),
  • aktualizację i weryfikację tych danych w bazie rejestru,
  • obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe,
  • analizę zgromadzonych danych, w tym wykazanie najczęściej występujących nowotworów, określenie trendów zachodzących w częstościach zachorowań i zgonów,
  • przetwarzanie danych na potrzeby określenia potrzeb onkologicznych naszego regionu, wskazanie powiatów z największą zachorowalnością na nowotwory,


Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów umożliwia także realizację projektów i prac naukowych dotyczących chorób nowotworowych poprzez dostarczanie danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Najważniejszym zadaniem Pomorskiego Rejestru Nowotworów jest gromadzenie, rejestrowanie orazanalizowanie danych dotyczących nowotworów złośliwych występujących w populacji województwa pomorskiego.

 

KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO MZ/N-1A

 

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po rozpoznaniu choroby.

Aktualny wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a wraz z instrukcją wypełnienia znajduje się na stronie Krajowego Rejestru Nowotworów pod adresem:

http://onkologia.org.pl/kznz-instrukcje/

Informujemy, że istnieje możliwość uzupełnienia elektronicznej wersji Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a. Wypełnienie e-KZNZ zwalnia z obowiązku przesłania jej w formie papierowej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.onkologia.org.pl

 

POUFNOŚĆ DANYCH W BIURZE REJESTRACJI NOWOTWORÓW

 

Pracownicy Biura są odpowiedzialni za poufność wszystkich danych napotkanych w trakcie aktywnej rejestracji. Wszelkie dane dotyczące indywidualnych przypadków mogą być przesłane do współpracujących Biur Rejestracji w celu pełnej i dokładnej rejestraji.  Poufność dotyczy wszystkich informacji identyfikowalnych przechowywanych w Biurze Rejestracji. Identyfikowalne dane mogą być udostępniane klinicystom do wykorzystania w leczeniu tylko po pisemnym uzyskaniu zgody kierownika Biura Rejestracji. Dane o osobach zmarłych podlegają takim samym procedurom poufności, jak dane o osobach żyjących. Udostępnianie danych Pomorskiego Biura Rejestracji dla celów klinicznych, badań naukowych i planowania opieki zdrowotnej jest zasadniczym zadaniem rejestru. Wykorzystanie danych w badaniach naukowych powinno być poprzedzone dokładnym uzasadnieniem konieczności uzyskania danych identyfikowalnych i potwierdzone zgodą Komisji Bioetycznej na prowadzenie takich badań. Kierownik Biura powinien uzyskać dowody, ze badanie wykorzystują dane z wytycznymi Pomorskiego Rejestru Nowotworów co do poufności danych.

 

 

OGÓLNODOSTĘPNE DANE STATYSTYCZNE

 

 

Informujemy, iż na stronie http://85.128.14.124/krn można wygenerować podstawowe dane o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w całej Polsce - z uwzględnieniem podziału na województwa, powiaty, płci, grupy wiekowe oraz konkretne rozpoznania ICD.

Ponadto istnieje możliwość wygenerowania spersonalizowanych raportów na stronie www.onkologia.org.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania z w/w portali.

 

 

KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW Z BIURAMI REJESTRACJI

 

Krajowe Biuro Rejestracji powstało na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1497). Podmiotem prowadzącym rejestr oraz odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr, jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, przy pomocy Krajowego Biura Rejestracji Nowotworów będącego wyznaczoną do tych zadań komórką organizacyjną tego podmiotu. Rejestr jest prowadzony elektronicznie.

Dane do Krajowego Rejestru Nowotworów przekazywane są bezpośrednio lub za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji.

Dane kontaktowe poszczególnych rejestrów dostępne są na stronie: http://onkologia.org.pl/wojewodzkie-biura-rejestracji/

Kierownik

lek. med. Joanna Wójcik - Tomaszewska


Kontakt:

Zakład Epidemiologii

Pomorski Rejestr Nowotworów-

Wojewódzkie Biuro Rejestracji
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Wojewódzkie Centrum Onkologii

ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 80-210 Gdańsk

(0-58) 341-45-44 w. 237

e-mail: rn@wco.gda.pl