Przejdź do:
Projekty unijne - Inwestycje
search
mail_outline
Kontakt
+
Projekt pn. Pomorskie e-Zdrowie


Pomorskie e-Zdrowie

Celem głównym projektu „Pomorskie e-Zdrowie" jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.

Rezultatem projektu „Pomorskie e-Zdrowie" będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

 

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie" przewiduje rozbudowę oraz modernizacja systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 14 pomorskich podmiotach leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Podmioty te zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego, w 8 miejscowościach:

 • w Gdańsku – 7 podmiotów,
 • w Słupsku – 3 podmioty,
 • po jednym podmiocie w Gdyni, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Wejherowie oraz w Prabutach.

Liderem projektu jest Województwo Pomorskie, którego siedziba znajduje się w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27.

http://ezdrowie.pomorskie.eu/home+
Budowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. M. Kopernika

Planowane przedsięwzięcie dotyczy utworzenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalul im. M. Kopernika, kompleksowo wyposażonego w nowoczesne urządzenia do diagnostyki obrazowej (m.in.TK, rezonans magnetyczny, RTG stacjonarne, USG, kardiomonitory, respirator transportowy do pracy w MRI ).


Zakład zostanie zlokalizowany w nowo wybudowanym budynku na terenie Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowych Ogrodów 1-6, w miejscu po dawnych Zakładach Zaopatrzenia Ortopedycznego. Zakład Diagnostyki Obrazowej będzie pracować w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu i będzie przeznaczony dla pacjentów Szpitala oraz pacjentów przychodzących na badania „z zewnątrz”.
Lokalizacja budynku pozwali na jego skomunikowanie z główną częścią Szpitala, w tym SOR-em, blokami operacyjnymi oraz pozostałymi oddziałami.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie: dostępności, jakości i komfortu pacjentów w zakresie diagnostyki obrazowej realizowanej w Szpitalu w ramach procesu leczniczego.

W zakresie inwestycji jest budowa 4. kondygnacyjnego budynku:

Poziom -1 - pomieszczenia techniczne, szatnie dla personelu oraz połączenie z budynkiem głównym  Szpitala
Parter -  zaprojektowano przeniesioną z budynku 5 i 6 pracownię angiografii i pracownię MRI
Piętro 1 - zajmą rentgeny, tomograf komputerowy i USG
Piętro 2 - pomieszczenia lekarzy, opisownie i część socjalna

Koszt inwestycji: 35 137 500 zł brutto, w tym 2,5 mln z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego
(Roboty budowlane: 20 500 000; Sprzęt medyczny: 14 273 000; Sprzęt niemedyczny: 364 50)+
Projekt pn.Przystanek MAMA


Projekt pn."Przystanek MAMA"


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa V.: Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.1.: Programy profilaktyczne

Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.

Wartość projektu: 2 114 838,50 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 114 838,50 zł

Planowany czas realizacji: 2019 – 2021


Cel i założenia projektu:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet, poprzez realizację Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: pielęgniarek, położnych i lekarzy POZ oraz szpitali, a także osób będących w grupie ryzyka, oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu.

Adresatami Projektu są kobiety będące w okresie poporodowym.


Cele szczegółowe Projektu:

-zwiększenie wiedzy o profilaktyce depresji poporodowej wśród pracowników medycznych ze szczególnym uwzględnieniem położnych, pielęgniarek  i lekarzy  (POZ) oraz personelu medycznego szpitali biorących udział w Projekcie,

-zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości grupy docelowej ( kobiet) projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów depresji poporodowej

-zwiększenie dostępu do  specjalistów (psychologów) i badań przesiewowych

-zwiększenie świadomości i profilaktyki, w kierunku stwarzania warunków dla określonych zachowań (środki profilaktyczne, konsultacje psychologiczne) wśród  osób w wieku aktywności zawodowej.


Projekt składa się z czterech elementów:

1)    Edukacja położnych i pielęgniarek POZ w zakresie wczesnej identyfikacji depresji poporodowej

Z każdej wybranej poradni POZ oraz szpitali położne, pielęgniarki i lekarze, którzy zajmują się opieką nad kobietami w okresie poporodowym i dziećmi zostaną skierowani na szkolenia z zakresu wczesnej identyfikacji depresji poporodowej oraz stosowania Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej. Szkolenia będą prowadzone przez lekarzy specjalistów psychiatrów i psychologów.

2) Akcje edukacyjno – informacyjne

Uruchomiona zostanie strona projektu zawierająca m.in. podstawowe informacje o depresji poporodowej (objawy, sposoby leczenia), informacje dla bliskich kobiet w zakresie rozpoznania objawów depresji poporodowej, porady jak zachęcić do konsultacji ze specjalistą, informacje, gdzie można otrzymać pomoc psychologiczną, psychiatryczną, Na stronie będzie również forum nadzorowane przez psychologa, gdzie kobiety będą mogły zadawać pytania, wymienić się spostrzeżeniami, wątpliwościami, porozmawiać z innymi kobietami; psycholog będzie odpowiedzialny za odpowiedzi na ewentualne pytania pojawiające się do specjalisty. Na stronie będzie można wypełnić kwestionariusz Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej i otrzymać informację zwrotną o uzyskanych wynikach. 

3) Promocja programu przez położne i pielęgniarki POZ.

W ramach wizyt patronażowych oraz szczepień obowiązkowych niemowląt położne i pielęgniarki POZ będą informować kobiety o kwestii depresji poporodowej, Projekcie „Przystanek Mama”, stronie internetowej projektu.

W przypadku zauważenia objawów depresji położna lub pielęgniarka zaproponuje wspólne wypełnienie formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej, a w przypadku podwyższonego wyniku, zachęci do odbycia konsultacji psychologicznej, świadczonej w ramach projektu.

4)    Konsultacje z psychologiem

W ramach Projektu realizowane będą konsultacje psychologiczne dla kobiet, które po wypełnieniu formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej uzyskały wynik wskazujący na ryzyko depresji, na konieczność konsultacji ze specjalistą. Konsultacje będą realizowane w POZ w trzech województwach, możliwie blisko miejsca zamieszkania kobiet. Celem konsultacji będzie przede wszystkim weryfikacja wyników ankiety. W przypadku potwierdzenia diagnozy depresji poporodowej psycholog ustali z pacjentką dalszą ścieżkę postępowania. Zakłada się maksymalnie 3 konsultacje z psychologiem dla jednej pacjentki.  Konsultacja powinna trwać ok. 45 min. Dalsze leczenie, jeśli będzie konieczne,  w tym również konieczność podjęcia leczenia farmakologicznego, realizowane będzie w ramach  świadczeń gwarantowanych. 

Na konsultacje będą mogły zgłosić się również kobiety, które wypełniły formularz ESDP samodzielnie poprzez stronę internetową.


W ramach Projektu przeszkolonych zostanie 493 osób personelu medycznego (w tym 80 lekarzy), zatrudnionych we współpracujących w ramach projektu 40 placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz 7 szpitalach, z zakresu wczesnej identyfikacji depresji poporodowej.

Kluczowym elementem projektu jest wczesne rozpoznanie depresji poporodowej dzięki udziałowi w Projekcie, u przynajmniej 15 % kobiet. W ramach projektu zakłada się, iż zostanie wypełnionych 360 000 formularzy Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej przez kobiety w okresie poporodowym oraz zostanie przeprowadzonych 2250 konsultacji psychologicznych dla 750 kobiet (dla każdej maksymalnie 3) z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko - mazurskiego.

https://przystanekmama.copernicus.gda.pl/


+
Uwaga zdrowie - projekt wsparcia psychologicznego

Uwaga zdrowie - Projekt wsparcia psychologicznego

w zakresie zdrowia prokreacyjnego.

Od 1 stycznia 2019r. zapraszamy mieszkańców Gdańska do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Celem naszego projektu jest zwiększenie dostępności do wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapeutycznego w zakresie zdrowia prokreacyjnego mieszkańcom Gdańska.

W ramach programu zapewniona zostanie opieka psychologiczna w zakresie zdrowia prokreacyjnego mająca na celu osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych oraz zminimalizowanie niekorzystnych skutków psychologicznych i społecznych przymusowej bezdzietności.

Do kogo skierowany jest projekt?
-mieszkańców Gdańska zmagający się z trudnościami w prokreacji: po niepowadzeniach położniczych (poronienia, rozpoznanie wady letalnej płodu, zgony dziecka w okresie płodowym i okołoporodowym),
z rozpoznaniem niepłodności, na każdym etapie leczenia (w tym także diagnozy), niezależnie od stosownych metod leczenia (Techniki Naturalnej Prokreacji -Naprotechnologia, Metody Wspomaganego Rozrodu), po zakończonym leczeniu zaburzeń prokreacji niezależnie od uzyskanych efektów, przymusowo bezdzietni.

Projekt skierowany jest do poszukujących pomocy psychologicznej samodzielnie, jak i ze wskazań lekarza:
-warunkiem koniecznym jest wyrażenie dobrowolnej i świadomej zgody na korzystanie z pomocy psychologicznej
-warunkiem koniecznym kwalifikacji do Projektu jest zamieszkanie na terenie Gdańska w dniu kwalifikacji.

Osoby zmagające się z problemami z dziedziny zdrowia prokreacyjnego mogą w ramach projektu uzyskać wsparcie psychologiczne i/lub psychoterapeutyczne. Opieka psychologiczna obejmuje 1 do 3 konsultacji psychologicznych lub cykl 10 sesji psychoterapeutycznych.

Konsultacje odbywają się w:
Szpitalu im. św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku
lub
Szpitalu im. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku.

Rejestracja:
od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-16:00
tel. 663-681-140


Informacje:
nthiemann@copernicus.gda.pl
www.copernicus.gda.pl

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

+
Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego

Projekt pn. „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020


Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie

Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy

Beneficjent: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Wartość projektu: 35.170.948,71 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 29.895.306,40 zł

Planowany czas realizacji: 2018-2022


Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego
w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu
i wydłużaniu aktywności zawodowej.

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.


Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

Wsparcie merytoryczne kadry medycznej pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej,
Wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeby zmiany trybu życia
Umożliwienie dostępu do rehabilitacji osobom aktywnym zawodowo,
Zwiększenie liczby programów w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ambulatoryjnych w województwie pomorskim,
Zwiększenie liczby osób korzystających z rehabilitacji hybrydowej w zakresie CHUK
Zwiększenie liczby wyspecjalizowanej kadry medycznej w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej poprzez szkolenia
Poprawa stanu zdrowia Pacjenta oraz podniesienie wiedzy Pacjentów w zakresie własnej sytuacji zdrowotnej
 Etapy realizacji projektu:

Działania informacyjno-edukacyjne :
Głównym celem jest dotarcie do mieszkańców województwa pomorskiego ze zdiagnozowanymi Chorobami Układu Krążenia i po incydencie kardiologicznym.

Zaplanowane jest stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej, która umożliwi m.in. kontakt Pacjenta ze specjalistami (kardiolog, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta).


·          Działania szkoleniowo-edukacyjne :

Szkolenia dla osób zaangażowanych w realizację Programu będą zawierały treści dotyczące zagadnień związanych z rehabilitacją kardiologiczną, umiejętnościami motywowania Pacjenta, tworzenia planów i postępowań z Pacjentem (dieta, aktywność fizyczna, zmiany nawyków).


·         Realizacja rehabilitacji kardiologicznej :

Konsultacje z lekarzem rehabilitacji, ustalenie planu postępowania prozdrowotnego Pacjenta, szkolenia edukacyjne dla Pacjentów i ich rodzin, zajęcia aktywności fizycznej, poradnictwo psychologiczne i żywieniowe.

Programem rehabilitacji kardiologicznej objętych zostanie 9500 aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego, w tym : 7700 osób ze zdiagnozowaną choroba układu krążenia oraz 1800 osób po incydencie kardiologicznym.

Celem głównym Programu jest zmniejszenie niekorzystnych skutków choroby sercowo-naczyniowej oraz prewencja incydentów kardiologicznych.

Program przewiduje działania mające na celu zapewnienie i dostęp do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych.+
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

W ramach dofinansowania ze środków POIiŚ (Umowa POIS.09.01.00-00-0343/18) nasza Spółka realizuje projekt "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku”.

Szpitale w Wejherowie, Lęborku, Gdańsku, Kartuzach i Starogardzie Gdańskim otrzymały zastrzyk dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia. Pieniądze – 2 288 200 zł – są przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Umowy z beneficjentami podpisał w piątek 5 października br. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Środki pochodzą z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podpisane umowy:

Gdańsk, Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. – 206 125 zł

Główne pozycje sprzętu, które zostaną zakupione dla SOR w Szpitalu M. Kopernika:

Defibrylator

3

Respirator

1

Pulsoksymetr

2

Kapnograf

2

Aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta

1


Wejherowo, Szpitale Pomorskie sp. z o.o.- 344 250 zł
Lębork, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 425 000 zł
Kartuzy, Powiatowe Centrum Zdrowia – 327 675 zł
Starogard Gdański, Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. – 343 825 zł

Dofinansowanie uzyskały również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Korczaka w Słupsku – 309 825 zł, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o. - 331 500 zł. Ponadto Powiślańska Szkoła Wyższa ( Kwidzyn) na wsparcie rozwoju pielęgniarstwa uzyskała 6 034 121 zł.

+
Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS


W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 roku, NFZ realizuje projekt pozakonkursowy pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Numer i nazwa Działania: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Numer projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17

Okres realizacji projektu: do 31.12.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 61 524 400,00 zł

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS. Cele szczegółowe modelu POZ PLUS to:

 • poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
 • zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
 • poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie POZ ma na celu stopniowe tworzenie systemu ukierunkowanego na pacjenta, w którym zamiast koncentracji na świadczeniu usług medycznych,  kładzie się większy nacisk na stosowanie narzędzi zapobiegawczych. System taki będzie lepiej dostosowany do obecnej sytuacji w środowisku opieki zdrowotnej i procesów demograficznych.

W drodze otwartego i przejrzystego naboru zostaną wyłonione podmioty, które zapewnią przetestowanie modelu we wszystkich regionach kraju, zarówno w obszarach miejskich jak i wiejskich. Placówki POZ będą zobowiązane do dostosowania struktury organizacyjnej i wewnętrznych systemów IT w celu zarządzania opieką koordynowaną. Proces dostosowania zostanie sfinansowany w ramach projektu, z przyznanego grantu technologicznego i koordynacyjnego.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków europejskich w ramach POZ PLUS będzie obejmowało:

 • wykonywanie bilansów zdrowia dla dorosłych oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
 • zarządzanie/koordynowanie opieką.

Świadczenia finansowane ze środków  właściwego Oddziału wojewódzkiego NFZ obejmują program zarządzania chorobą (disease –management – DMP) w 11 chorobach przewlekłych.

Jest realizowany w oparciu o ścieżki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego opracowane na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (w uzgodnieniu z przedstawicielami towarzystw medycznych i konsultacją z lekarzami praktykami, pielęgniarkami oraz zarządzającymi podmiotami leczniczymi na poziomie POZ, AOS).

W ramach projektu zostanie utworzona Platforma, która będzie służyła m.in. do gromadzenia i analizowania danych związanych z bieżącą realizacją świadczeń, wymiany wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami pilotażu. Będzie również narzędziem wsparcia dla pacjenta.

Na platformie znajdą się materiały edukacyjne dla personelu świadczeniodawców i pacjentów, planowane do przygotowania w ramach projektu:

 • Szkolenia e-learningowe i blended learning
 • Publikacje edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej w formie elektronicznej
 • Aplikacje edukacyjne, w tym mobilne
 • Filmy edukacyjne z zakresu m.in. organizacji pracy przychodni i komunikacji z pacjentem

Bieżąco będzie prowadzony monitoring i ewaluacja w celu weryfikacji skuteczności realizacji przyjętych założeń modelu oraz monitorowanie jakości, dotyczące m.in. zadowolenia pacjentów. Zaplanowano również szkolenia dla podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie z zakresu opieki koordynowanej w ramach POZ.

Monitorowanie jakości opieki będzie jednym z najważniejszym elementów opieki koordynowanej, a w przypadku pilotażu jest elementem niezbędnym do oceny jego efektów oraz stopnia osiągnięcia rezultatów. Kontrola jakości będzie odbywać się na poziomie samego projektu OOK, jak i świadczeniodawców i będzie dotyczyć m.in. zadowolenia pacjentów z uzyskanej usługi skoordynowanej, efektywności działań profilaktycznych.

Wsparcia merytorycznego i analitycznego w procesie monitoringu będzie udzielał Bank Światowy, którego zadaniem będzie m.in. dokonywanie ewaluacji osiągania wartości referencyjnych i celów założonego pilotażu, regularne działania informacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności realizacji założonych celów pilotażu, analiza ex-ante i ex-post organizacji przystępujących do programu, analiza konsultacji ze specjalistami i telekonsultacji.

https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

 

+
Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego

Projekt pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020

 

 

Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie

Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy

Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.

Wartość projektu: 4 993 199,81 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 743 539,82 zł (95% kosztów kwalifikowanych)

Planowany czas realizacji: 2017-2020

 

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych stanowiących istotną barierę w utrzymaniu
i wydłużaniu aktywności zawodowej.

 

Grupę docelową stanowią kobiety aktywne zawodowo w wieku 25 – 59 lat, z terenu województwa pomorskiego. Do projektu zostanie włączonych 7056 kobiet.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • Wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności wykonywania przez kobiety profilaktycznych badań cytologicznych,
 • Umożliwienie dostępu do badań cytologicznych kobietom z obszarów wiejskich i miejsc
  o ograniczonej dostępności do placówek medycznych,
 • Zwiększenie ilości wykonywanych profilaktycznych badań cytologicznych w grupie docelowej,
 • Szybsze wykrywanie zmian nowotworowych u kobiet spoza aglomeracji trójmiejskiej,
 • Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej kobietom potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na raka szyjki macicy.

 

Etapy realizacji projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej
  • Skuteczność profilaktyki, w szczególności nowotworowej, jest zauważalna tylko
   w przypadku wdrożenia zasad opieki koordynowanej nad pacjentem. Niezbędna do tego jest współpraca jednostek specjalistycznych z podmiotami medycznymi
   w terenie. Dlatego pierwszym krokiem w obu projektach będzie udzielenie wsparcia merytorycznego kadrze pracującej z pacjentami poza aglomeracją trójmiejską. Ich zaangażowanie w propagowanie zagadnień o tematyce profilaktycznej daje bowiem realną szansę na aktywizację środowisk lokalnych.

 

 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wykonywania badań profilaktycznych poprzez działania informacyjno-edukacyjne
  • Wykorzystane zostaną zarówno możliwości edukatorów wyłonionych z personelu medycznego, jak również wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej – internet, radio, prasa i telewizja. Długofalowa akcja kształtująca prozdrowotne postawy społeczne powinna przynieść efekt w postaci wzrostu świadomości w zakresie korzyści płynących z wykonywania badań profilaktycznych oraz stworzyć
   w województwie pomorskim modę na tego typu zachowania.

 

 • Realizacja badań cytologicznych w grupie docelowej projektu
  • Zostaną wykonane bezpłatne profilaktyczne badania cytologiczne dla co najmniej 7056 kobiet - aktywnych zawodowo mieszkanek województwa pomorskiego. Szczególna uwaga zostanie położona na zwiększenie dostępu do diagnostyki u osób niepełnosprawnych oraz mieszkanek terenów oddalonych od ośrodków medycznych, szczególnie
   z obszarów wiejskich.

 Partnerami projektu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy są:

 • Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
 • Fundacja Onkorejs – Wybieram Życie
 • Przychodnia Aksamitna


Rejestracja:

58 727 01 30

+
Projekt pn. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

Projekt pn. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020

 

 

Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie

Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy

Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.

Wartość projektu: 6 023 930,46 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 722 733,94 zł (95% kosztów kwalifikowanych)

Planowany czas realizacji: 2017-2020

 

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych stanowiących istotną barierę w utrzymaniu
i wydłużaniu aktywności zawodowej.

 

Grupę docelową stanowią osoby aktywne zawodowo w wieku 50 - 65 lat, z terenu województwa pomorskiego. Do projektu zostanie włączonych 3450 osób.

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego,
 • Wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności wykonywania profilaktycznych badań kolonoskopowych,
 • Umożliwienie dostępu do badań kolonoskopowych osobom z obszarów wiejskich i miejsc
  o ograniczonej dostępności do placówek medycznych,
 • Zwiększenie ilości wykonywanych profilaktycznych badań kolonoskopowych w grupie docelowej,
 • Szybsze wykrywanie i eliminacja zmian nowotworowych u osób spoza aglomeracji trójmiejskiej,
 • Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej osobom potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na raka jelita grubego.

 

Etapy realizacji projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej
  • Skuteczność profilaktyki, w szczególności nowotworowej, jest zauważalna tylko
   w przypadku wdrożenia zasad opieki koordynowanej nad pacjentem. Niezbędna do tego jest współpraca jednostek specjalistycznych z podmiotami medycznymi
   w terenie. Dlatego pierwszym krokiem w obu projektach będzie udzielenie wsparcia merytorycznego kadrze pracującej z pacjentami poza aglomeracją trójmiejską. Ich zaangażowanie w propagowanie zagadnień o tematyce profilaktycznej daje bowiem realną szansę na aktywizację środowisk lokalnych.

 

 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wykonywania badań profilaktycznych poprzez działania informacyjno-edukacyjne
  • Wykorzystane zostaną zarówno możliwości edukatorów wyłonionych z personelu medycznego, jak również wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej – internet, radio, prasa i telewizja. Długofalowa akcja kształtująca prozdrowotne postawy społeczne powinna przynieść efekt w postaci wzrostu świadomości w zakresie korzyści płynących z wykonywania badań profilaktycznych oraz stworzyć
   w województwie pomorskim modę na tego typu zachowania.

 

 • Realizacja badań kolonoskopowych w grupie docelowej projektu
  • Zostaną wykonane bezpłatne profilaktyczne badania kolonoskopowe dla co najmniej 1782 osób - aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego. Szczególna uwaga zostanie położona na zwiększenie dostępu do diagnostyki u osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców terenów oddalonych od ośrodków medycznych, szczególnie z obszarów wiejskich.

 Partnerami projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego są:

 • Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
 • Fundacja Onkorejs – Wybieram Życie
 • Przychodnia Baltimed

 

+
Projekt pn."Inwestycja w infrastukturę Copernicus PL Sp.z o.o.w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla Dzieci na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku"

Projekt pn."Inwestycja w infrastukturę Copernicus PL Sp.z o.o.

w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla Dzieci na bazie

Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku"

Budowa lądowiska jest częścią projektu, dzięki któremu działające w naszej placówce Centrum Urazowe dla Dzieci, tzw. CUD osiągnie pełną funkcjonalność. Będą do niego trafiać najmłodsi pacjenci z całego regionu, którzy ulegli poważnym urazom.  Budowa lądowiska rozpoczęła się pod koniec 2017 roku. Lądowisko jest umiejscowione między budynkami nr 4, 5, 20 i KS, w których znajduje się większość oddziałów, w tym SOR. Płyta lądowiska  i budynki znajdujące się w okolicy są wyposażone w światła nawigacyjne, tak by śmigłowce mogły lądować także nocą. Przenosi obciążenia statyczne i dynamiczne od lądujących śmigłowców o maksymalnej masie MTOW wynoszącej 6,4 t.Wartość inwestycji budowy lądowiska to ponad 6 milionów złotych. Oprócz budowy lądowiska, dostosowano oddziały, tak by posiadały bezpośrednią komunikację z lądowiskiem. Stworzono stanowisko intensywnej terapii dla dzieci  oraz zakupiono sprzęt na potrzeby CUD-u uzupełniając i modernizując wyposażenie o niezbędne elementy za ponad 3 mln zł. Środki na realizację projektu pochodzą z dotacji unijnej, dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego i z zasobów samej Spółki.Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

W ramach dofinansowania ze środków POIiŚ nasza Spółka realizuje projekt "Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku" obejmujący m.in budowę lądowiska dla śmigłowców.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

Wartość projektu: 9 510 089,11 zł

Dofinansowanie:  7 650 000,00 zł

Samo lądowisko:  6 027 000,00 zł
+
Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha

Projekt pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala  św. Wojciecha w Gdańsku”

Planowane przedsięwzięcie dotyczy poprawy dostępności i jakości do kompleksowych oraz wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych w regionie, poprzez niezbędną rozbudowę o trzykondygnacyjne skrzydło Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku przy al. Jana Pawła II 50  w Gdańsku należącego do Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., w tym:


 • Poziom przyziemia – szatnie i pomieszczenia techniczne,
 • Poziom parteru - dwa oddziały szpitalne - urologiczny 29 łóżek i urazowo-ortopedyczny 39 łóżek wraz salami zabiegowymi z wyposażeniem medycznym ( w tym zakupem RTG z ramieniem C, tor wizyjny laparoskopowy),
 • Piętro I - w pełni wyposażony blok operacyjny - 8 sal operacyjnych, w tym sala hybrydowa oraz 6 stanowiskowa sala wybudzeniowa.


Wyposażenie medyczne i niemedyczne bloku operacyjnego i sal wybudzeń, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału urologii - w tym m.in.: kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabiegowe i operacyjne, aparaty USG, aparaty RTG ramie C, respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, angiograf sufitowy, diatermie, cieplarki, aparat do krążenia pozaustrojowego, stoły operacyjne mobilne, materace grzewcze.

Projekt przewiduje także przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego o ciągi jezdne z placami manewrowymi, ciągi piesze oraz miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstanie łącznie się 75 miejsc parkingowych - wszystkie miejsca parkingowe służyć będą dla obsługi pacjentów i będą bezpłatne. Wybrane parametry obiektu są optymalne kosztowo oraz funkcjonalne.

Projekt przewiduje także wydatki w ramach instrumentu elastyczności w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych pracujących na oddziałach korzystających z bloku operacyjnego dla 55 osób, funkcjonowania infolinii onkologicznej, pomocy psychologicznej, pomocy psychoonkologicznej oraz tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Projekt zwiększy kompleksowość poprzez ww. działania oraz leczenie z funkcjonującymi poradniami AOS oraz stosowanie innowacyjnych metod terapii. Dodatkowo przewidziano szereg działań związanych z rozwojem wolontariatu. W ramach projektu będzie realizowane porozumienie o współpracy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.

Koszt inwestycji: 83 340 509,78 zł brutto

w tym:

Roboty budowlano – montażowe:      59 836 260,00

Wyposażenie i zakup urządzeń:        21 699 249,78

Szkolenia kadry medycznej:             226 800,00   

Nadzory itp.:                                   1 578 200

Promocja projektu:                          500,00


środki wspólnotowe:      46 783 096,04

środki SWP:                  31 684 303,00

środki Spółki:                4 873 110,74


podpisanie umowy nr 80-1.PN-DI.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 na budowę bloku operacyjnego

Wykonawca konsorcjum firm ALSTAL Grupa Budowlana spółka z o. o. spółka komandytowa

2 lipca 2018r. wmurowanie kamienia węgielnego

27.11.2018r. zawieszenie wiechy na budynku

+
Projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus PL Sp. z o.o. w zakresie perinatologii”

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. podpisał 27 kwietnia 2015 umowę o dofinansowanie projektu numer 528/07/13 pt. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii”.

Jest to projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projekt jest realizowany w ramach programu PL07 – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Szacowany koszt projektu to 2.510.064 zł, a poziom dofinansowania będzie na poziomie 78,91% i wyniesie 1.980.717 zł. Termin zakończenia Projektu planowany jest na 30.04.2016 roku.

Głównymi celami realizacji Projektu są:

 • Poprawa warunków badań i zabiegów poprzez zakup specjalistycznego sprzętu

 • Remont–modernizacja Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku

 • Poprawa jakości opieki neonatologicznej poprzez szkolenie kadry medycznej Szpitala oraz ośrodków I i II stopnia referencyjności w całym województwie

 • Poprawa dostępności do specjalistycznej opieki neonatologicznej na obszarze całego województwa, zakup karetki N do transportu noworodków

Obecnie Projekt jest na etapie uruchamiania – tworzone są procedury, dokumentacja przetargowa, specyfikacje zamówień, przeprowadzane jest rozeznanie rynku i wybór kontrahentów. Ruszyła również promocja Projektu, w tym również na stronie internetowej Beneficjenta.

http://perinatologiagdanskeog.pl/

+
Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie poprzez utworzenie w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa: 7.Ochrona zdrowia i system ratownictwa

Działanie: 7.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie: 2.2.2.: Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Całkowita wartość projektu: 6 684 417,51 zł

W tym koszty kwalifikowane: 6 301 068,04 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 725 801,02 zł (75% kosztów kwalifikowanych)

Planowany czas realizacji: 2013-2014


Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej przez przebudowę i nadbudowę budynku po byłej kuchni i pralni Szpitala oraz wyposażenie obiektu w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. W obiekcie znajdą miejsce: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej z obszaru neurologii, Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej, Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej, Pracownia Prób Wysiłkowych.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zaoferowanie w jednej lokalizacji i strukturze świadczeń rehabilitacyjnych w różnych formach dla:

 • Chorych neurologicznych np. po udarach i uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, w tym m. in. rehabilitacja funkcji poznawczych, reedukacja chodu, rehabilitacja mowy, wsparcie psychologiczne, poradnictwo

 • Chorych kardiologicznych np. po zawałach, po wszczepieniu defibrylatora – kardiowertera, stymulatora, po koronografii lub angioplastyce wieńcowej w tym m. in. próby wysiłkowe, wyspecjalizowana rehabilitacja kardiologiczna realizowana zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dzięki realizacji projektu zwiększy się zakres specjalistycznych usług medycznych oferowanych przez Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha a także skróci się czas oczekiwania pacjentów na rozpoczęcie rehabilitacji. Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie pracy do nowoczesnych standardów fizjoterapeutycznych opierających się na indywidualnej pracy z pacjentem. W obiekcie zatrudnienie znajdzie 16 specjalistów.

Etapy realizacji projektu:

 • roboty budowlane – rozbudowa budynku po byłej kuchni i pralni,

 • zakup i instalacja specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia do nowoczesnej rehabilitacji,

 • szkolenia dla rehabilitantów zapewniające właściwe i pełne wykorzystanie możliwości nowego sprzętu i aparatury,

 • przeprowadzenie programu diagnostyczno-profilaktycznego „Zdrowe serce”,

+
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku nr 2, 3 i 5 Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku z przeznaczeniem na oddział kliniczny pediatrii i oddział kliniczny gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci GUMED”

Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynków nr 2, 3, 5, 6, 29 Spółki z ograniczaną odpowiedzialnością Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia dzieci GUMED oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi. W związku z powyższym prace będą realizowane w dwóch etapach:


ETAP PIERWSZY:


Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynków nr 2, 3 i 5 Szpitala z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gumed.


ETAP DRUGI:
Remontu Oddziału Kardiochirurgicznego dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi jest komplementarny z projektem „Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku nr 2, 3 i 5 Coperniucus PL Sp. z o. o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci”. W/w remont dotyczy istniejących pomieszczeń usytuowanych na 3 piętrze budynków nr 5,6 i 29 Szpitala w Gdańsku z przeznaczeniem na oddział kardiochirurgiczny dla dzieci z wadami wrodzonymi. Zakończenie realizacji etapu pierwszego jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia remontu pomieszczeń dla Oddziału Kardiochirurgicznego dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi.

+
Projekt pn. „Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie SOR dla dorosłych i dzieci w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku”

Projekt: " Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w COPERNICUS PL Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działania 7.2. Zintegrowany system ratownictwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Całkowity koszt realizacji Projektu: 10 220 358,96 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 9 274 654,73 zł w tym:

środki funduszu: 6 955 991,02 zł

współfinansowanie ze srodków budżetu państwa: 271 714 zł

wkład własny: 2 043 450,21 zł

wkład własny Partnera - Gminy Miasta Sopotu: 3 499,50 zł

+
Projekt pn. „Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno szkoleniowych dla trzech szpitali woj. pomorskiego: w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”

Został wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 7, Działania 7.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Projekt obejmował: modernizacje Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu w Gdyni, zakup sprzętu niezbędnego do pracy oddziałów u wszystkich partnerów w Gdańsku, Gdyni i Słupsku, szkolenia wiodącą metodą w rehabilitacji neurologicznej PNF oraz Bobath rehabilitantów Oddziałów w Gdyni i Słupsku oraz profilaktykę udarową prowadzoną przez Szpital w Słupsku.


Celem projektu była poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych poprzez rozwój specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego.


Wartość projektu wynosił 7 399 899,99 zł, poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej obejmował 75 % wartości wydatków kwalifikowanych tj. kwotę 5 549 924,98 zł. Realizację projektu zaplanowano na lata 2007-2010.

+
Projekt pn. "Poprawa efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i lądowiska w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku do wymagań prawa"

Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha SP ZOZ zrealizował projekt pod nazwą „Poprawa efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i lądowiska w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku do wymagań prawa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1.: Rozwój systemu ratownictwa medycznego.


Projekt rozpoczęto - 9 kwietnia 2010 r. – zakończenie nastąpiło dnia 30 września 2013 roku.

 • Całkowita wartość projektu: 6 667 312,60 zł, w tym wydatki kwalifikowane 6.500 289,61 zł, wydatki niekwalifikowane 167 022,99 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło: 5 522 100,68 zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego sfinansował wkład własny w wysokości 637 948,47 zł (wyłożenie środków na dokumentację techniczną lądowiska oraz wkład do wydatków kwalifikowanych)

Szpital wniósł wkład o wartości 503 563,55 zł ze środków własnych (w tym wydatki kwalifikowane 336 540,56, wydatki niekwalifikowane 167 022,99)

Budżet projektu został wykorzystany w 99,28%


W wyniku realizacji projektu Szpitalny Oddział Ratunkowy został rozbudowany o 53,05 m2 oraz dokonano przebudowy 602,92 m2 obszaru SOR, w tym:

 • Punkt przyjęć Pacjenta

 • Obszar konsultacyjno- zabiegowy, w którym zmodernizowano:
  gabinet ortopedyczny z gipsownią,
  gabinet zabiegowy,
  gabinet chirurgiczny,
  laryngologiczno-okulistyczny,
  gabinet obserwacyjny.

 • Zmodernizowano obszary segregacji i dekontaminacji. Zmodernizowano obszary konsultacyjne.

 • W obrębie niskiego parteru zmodernizowano zaplecze socjalne przeznaczone dla pracowników SOR.

 • Zmodernizowano podjazd dla karetek umożliwiając automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi, wymieniono windę łączącą SOR z zapleczem socjalnym. Zbudowano pokój dekontaminacji. W ramach projektu zakupiono 275 szt. mebli.

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną do ratowania życia oraz szybkiej diagnostyki i monitoringu Pacjenta m.in.:

 • Przewoźny aparat RTG z ramieniem C

 • Aparaty USG (2 szt.) , EKG (1 szt.)

 • Kardiomonitory, Respiratory

W sumie zakupiono 103 pozycje urządzeń medycznych.

Efektem projektu było dostosowanie infrastruktury SOR dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, miejsca parkingowe).

Dzięki realizacji projektu wybudowano lądowisko dla śmigłowców ratunkowych z miejscem postojowym, umożliwiając wykonywanie operacji lotniczych także w nocy. Lądowisko uzyskało wpis do rejestru Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 • Kwota projektu dotycząca przebudowy i rozbudowy Izby Przyjęć na SOR: 3 445 802,69 zł

 • Kwota projektu dotycząca zakupu i instalacji wyposażenia na SOR: 2 264 763,57 zł

 • Kwota projektu dotycząca budowy lądowiska: 934 093,34 zł

 • Pozostałe wydatki w projekcie (promocja, studium wykonalności): 18 953,10 zł

Realizacja projektu przyczynia się do skrócenia czasu trwania oraz wzrostu skuteczności działań ratownicznych.

W wyniku zrealizowania projektu nastąpi wiele zmian o charakterze jakościowym:

 • Nastąpił wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego poprzez wprowadzenie lepszych warunków przyjmowania pacjentów na oddziale,

 • Poprawiła się organizacyjna oddziału, dzięki stworzeniu segregacji obszaru badań i zabiegów, poprawie rozmieszczenia pomieszczeń, dzięki budowie podjazdu dla karetek z zamykanym wjazdem,

 • Wzrósł komfort pracy na SOR, dzięki poprawie wyposażenia, stworzeniu zaplecza socjalnego,

 • Wzrósł komfort i bezpieczeństwo pacjentów SOR – dzięki sprawniejszym działaniom leczniczym, segregacji, wprowadzeniu bezpiecznej strefy wejścia na oddział – nie kolidującym z podjazdem dla karetek, większy komfort pacjentów, którzy są dowożeni karetką i helikopterem,

 • Wzrósł komfort pracy na SOR, dzięki poprawie wyposażenia, stworzeniu zaplecza socjalnego,

 • Usprawniono dojazd karetek do SOR – dojazd nie będzie zablokowany przez inne pojazdy czy ludzi,

 • Zwiększyło się bezpieczeństwo lądowań i startów helikopterów ratowniczych na lądowisku przy Szpitalu dzięki modernizacji nawierzchni powierzchni lądowania i dojazdu, zwiększenia powierzchni lądowiska,

 • Zminimalizowano negatywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przy płycie lądowiska

 • Zwiększono możliwości działań inwazyjnych w trybie ostrym dzięki aparatom do znieczulania,

 • Zmniejszono zagrożenia epidemiologicznego dzięki wprowadzeniu oddzielnego obszaru dla osób zakażonych.

+
Projekt pn. „Wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania i obsługi pacjenta w ramach PCT Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku”

Został wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 2, Działania 2.2 – Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa obywatelskiego, Poddziałania 2.2.2 – Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

Projekt obejmował wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania dla 400 pracowników PCT WSS w Gdańsku. Uruchomione zostały usługi on-line: serwis internetowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (poziom 1) i e-rejestracja (poziomy 1 i 2).

Celem inwestycji było wdrożenie w placówce nowoczesnych technologii i usług on-line dla pacjentów.


Wartość projektu wynosiła 2 203 356,00 zł, poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej obejmował 75 % wartości wydatków kwalifikowanych – tj. kwotę 1 652 516,99 zł. Projekt był realizowany w latach 2009 – 2011.

 

+
Kompleksowa termomodernizacja budynków PCT WSS im. M. Kopernika w Gdańsku

Został wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 – Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.


Projekt obejmował kompleksową termomodernizację budynków PCT WSS w Gdańsku o łącznej powierzchni użytkowej 22 671,3 m2. Celem głównym projektu był wzrost efektywności systemu zaopatrzenia w ciepło budynków m.in. poprzez ograniczenie strat ciepła.


Wartość projektu wynosiła 5 288 456,00 zł, poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej obejmował 50 % wartości wydatków kwalifikowanych tj. kwotę 2 620 314,93 zł. Projekt był realizowany w latach 2010-2012.

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share