Obowiązek Informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

(pracownicy, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
  2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 587640339.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu zatrudnienia, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku oraz realizacji umów cywilnoprawnych zawartych ze Spółką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  4. Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określone w pkt. 3 cele tj. m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Dokumentacja związana z zatrudnieniem jest przechowywana przez okres 50 lat, natomiast w przypadku współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych dokumentacja Pani/Pan będzie przechowywana przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
  7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia lub nawiązania współpracy.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Kopytek
58 764 03 39