Informacja publiczna

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 1764).

Zasady udzielania informacji publicznej w Spółce reguluje Zarządzenie nr 67/2016 Prezesa Zarządu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 

Podstawowe informacje zamieszczane są na stronach internetowych COPERNICUS PL Sp. z o.o. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Spółki są udostępniane w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
 • faksem na nr (58) 302 14 16,
 • pocztą na adres:
  COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
  Biuro Zarządu
  ul. Nowe Ogrody 1-6
  80-803 Gdańsk

lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00.

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu (58) 76 40 402.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (pacjent)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
 2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek,  adres e-mail akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 587640339;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, świadczenia usług zdrowotnych przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, pielęgnowaniem, rehabilitacją lub świadczeniem innych usług zdrowotnych, zarządzania udzielaniem usług zdrowotnych w  COPERNICUS PL Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
 4. Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych na Pani/Pana rzecz, podwykonawcom wykonującym usługi na rzecz COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., w związku, z którymi niezbędny jest dostęp do danych osobowych – (min. podmiotom wykonującym transport, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację itp.). Dane Pani/Pana mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – najczęściej będzie to okres 20 lat. Szczegółowe unormowania w tym zakresie zawiera min. art. 29 Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych. Pani/Pana sprzeciw, żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych co do zasady nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na ustawowy obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez COPERNICUS PL Sp. z o.o..
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Brak podania danych osobowych może spowodować odmowę podjęcia procesu leczenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.