Zespół ds. środków Pozabudżetowych i Inwestycji

Do zadań Zespołu należy:

 • współpraca z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi i samorządu gospodarczego w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych wykorzystywanych w celu rozwoju Spółki,
 • współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju branży medycznej oraz integracji europejskiej w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych,
 • koordynowanie i przygotowywanie materiałów mających na celu uruchomienie przedsięwzięć z wykorzystaniem środków funduszy strukturalnych: uruchomienie mechanizmów służących pozyskiwaniu środków na współfinansowanie zadań realizowanych przez Spółkę;
 • koordynacja i rozliczanie przedsięwzięć prowadzonych przez Spółkę w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • kompleksowe opracowanie danych niezbędnych do uzyskania pomocy strukturalnych,
 • przygotowywanie dokumentacji i wniosków w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych.
 • nadzór i koordynacja prac prowadzonych przez pozostałe jednostki organizacyjne Spółki w celu pozyskania środków oraz prawidłowego ich wykorzystania,
 • monitoring procesu pozyskania dotacji aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie,
 • ustawiczne śledzenie zmian w prawie krajowym i unijnym związanych z obszarami zainteresowania Spółki oraz dostosowanie działań do zmieniających się uwarunkowań prawnych,
 • śledzenie zmian w ramach poszczególnych programów wsparcia pod kątem na możliwości ubiegania się o dofinansowanie,
 • ocena jaki projekt kwalifikuje się do ubiegania się o dotacje i jakie są szanse na dofinansowanie dla danego projektu,
 • koordynacja działań jednostek organizacyjnych Spółki oraz podmiotów zewnętrznych w obszarze przygotowania nowych inwestycji,
 • koordynacja i nadzór oraz przygotowanie postępowań w ramach zamówień publicznych związanych z pozyskanymi środkami,
 • nadzór nad prowadzonymi inwestycjami,
 • nadzór nad sprawozdawczością i rozliczaniem inwestycji prowadzonych z wykorzystaniem pozyskanych środków, nadzór nad utrzymaniem trwałości ukończonych inwestycji,
 • nadzór nad ewentualnymi procedurami odwoławczymi w ramach aplikowania o dotacje.

Kontakt

tel. 58 764 03 49