Dział Umów i Analiz

Organizacja

Działem Kieruje Kierownik.
W strukturze Działu funkcjonuje Sekcja Obsługi Kolejek Oczekujących Szpitala im. M. Kopernika.

Zadania

Do zadań Działu Umów i Analiz należy przede wszystkim:

 • przygotowywanie ofert do konkursów na świadczenia medyczne ogłaszanych przez NFZ, MZ oraz inne podmioty,
 • monitorowanie ogłoszeń i konkursów ofert, przygotowywanie propozycji kontraktowania i odpowiedzi na zapytania ofertowe,
 • monitorowanie zasobów w Portalu Potencjału,
 • przygotowywanie konkursów ofert na świadczenia medyczne na potrzeby pacjentów,
 • prowadzenie rejestru umów na świadczenia medyczne,
 • monitorowanie wymogów NFZ, MZ i przekazywanie informacji odpowiednim komórkom Spółki – oddziałom, poradniom, pracowniom,
 • przygotowywanie i obsługa wniosków o indywidualne rozliczenia hospitalizacji do POW NFZ,
 • monitorowanie kolejek oczekujących, współpraca z Zespołem Oceny Przyjęć,
 • przygotowywanie analiz kosztowych, zestawień rentowności, prowadzenie analiz z realizacji umów,
 • aktualizacja cennika usług medycznych,
 • przygotowywanie umów na świadczenia medyczne udzielane przez Spółkę dla innych podmiotów i pacjentów indywidualnych,
 • wyceny kosztów hospitalizacji i procedur medycznych,
 • kalkulacja opłacalności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę,
 • sporządzanie raportów, prognoz i analiz wspomagających zarządzanie Spółką,
 • przygotowywanie i przekazywanie danych do firmy realizującej usługę analizy zarządczej i konsultacyjnej w zakresie oceny wyników działalności Spółki jako podmiotu leczniczego.

Do zadań Sekcji Obsługi Kolejek Oczekujących Szpitala im. M. Kopernika należy:

 • prowadzenie oraz aktualizacja kolejek oczekujących na świadczenia medyczne w CliniNet oraz AP-KOLCE zgodnie z przyjętymi zasadami,
 • weryfikacja oraz monitorowanie poprawności prowadzenia kolejek oczekujących,
 • współpraca z lekarzami kwalifikującymi pacjentów do zabiegów,
 • nadzór nad prawidłowym określeniem czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia, zgodnie z zasadą równego dostępu do świadczeń dla wszystkich Świadczeniobiorców; określanie statusu „pilny” lub „stabilny”,
 • ustalanie zasadności i przyczyn zmiany terminów udzielania świadczeń oraz aktualizacja w tym zakresie informacji zawartych w systemach CliniNet oraz AP-KOLCE.
 • przygotowywanie comiesięcznych sprawozdań, analiz, raportów z zakresu prowadzenia kolejek oczekujących.
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Endoprotez,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kolejką oczekujących, w tym „Karty pacjenta oczekującego na świadczenie”,
 • kontakt z pacjentem m. in. w celu przekazania informacji o wyznaczonym terminie wykonania zabiegu,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika Działu Umów i Analiz lub Dyrektora Sprzedaży w przypadku, gdy ich realizacji wymaga zapewnienie sprawnego funkcjonowania pionu sprzedaży.

Kontakt:

 

Kierownik

Małgorzata Kozak

Z-ca Kierownika

Izabela Witczak

 

tel. 58 764 03 18

tel. 58 764 03 18

e-mail: analizy@copernicus.gda.pl