Dział Techniczny

Organizacja

Działem Technicznym kieruje Kierownik.

W strukturze Działu funkcjonuje:
 • Sekcja Infrastruktury

 

Zadania

Do zadań Działu Technicznego należy przede wszystkim:

 • opracowywanie planów inwestycyjno-remontowych obiektów należących do Spółki,
 • organizowanie przeprowadzania remontów, modernizacji i inwestycji budynków i obiektów,
 • prowadzenie czynności związanych z eksploatacją obiektów i budynków należących do Spółki w zakresie przeglądów technicznych, prób, pomiarów i ekspertyz (z wyłączeniem instalacji gazowych, elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych i zasilanych gazem z wnioskowaniem i planowaniem co do likwidacji zagrożeń uwidocznionych podczas tych przeglądów, pomiarów lub ekspertyz),
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i innych słaboprądowych, rozdzielni NN i urządzeń elektroenergetycznych, dźwigów należących do Spółki,
 • nadzór nad sprawną i bezpieczną pracą urządzeń i aparatury medycznej, kasacja sprzętu,
 • przeprowadzanie konserwacji i drobnych napraw aparatury i sprzętu medycznego,
 • czuwanie nad prawidłową realizacją zawartych umów na konserwację i naprawy sprzętu medycznego przez firmy zewnętrzne,
 • zlecanie dokonywania planowych przeglądów aparatury medycznej wraz z wpisami do paszportów oraz nadzór tych przeglądów,
 • zaopatrywanie w gazy medyczne podstawowych komórek organizacyjnych Szpitala oraz prowadzenie całodobowego nadzoru nad pracą urządzeń i instalacji związanych z gromadzeniem, wytwarzaniem i dystrybucją gazów medycznych,
 • zaopatrywanie Spółki w podstawowe media techniczne takie jak woda, energia cieplna, para technologiczna, gaz ziemny, nadzorowanie pracy urządzeń i instalacji do tego wykorzystywanych, przeprowadzanie konserwacji i drobnych remontów ww. instalacji i urządzeń,
 • konserwacja i drobne naprawy w branży budowlanej, w szczególności w robotach stolarskich, ślusarskich, malarskich, dekarskich, szklarskich.
 • udział w odbiorach prac inwestycyjnych na terenie należącym do Spółki.

Kontakt:

Kierownik

Paweł Łokietek

tel. 58 764 02 01

Sekcja eksploatacji

tel. 58 764 03 72

tel. 58 764 03 74


e-mail: techniczny@copernicus.gda.pl