Dział Statystyki, Rozliczeń i Dokumentacji

Organizacja

Działem kieruje Kierownik.

W strukturze Działu funkcjonuje:

 • Sekcja Rejestracji Usług,
 • Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej,
 • Archiwa Medyczne,
 • Sekcja Rozliczeń Świadczeń,
 • Biuro Obsługi Pacjenta.

 

Zadania

Do zadań Działu należy przede wszystkim:

 • monitowanie ruchu chorych w Szpitalu oraz przygotowanie zestawień statystycznych w tym zakresie,
 • wpisywanie danych do systemu, kodowanie i rozliczanie usług medycznych szpitala z zakresu wszystkich podpisanych umów,
 • wykonywanie odpisów historii choroby oraz zaświadczeń dotyczących pobytu w Szpitalu na żądanie odpowiednich, uprawnionych organów,
 • udzielanie pisemnych odpowiedzi na pisma dotyczące pobytów pacjentów na wniosek upoważnionych urzędów lub samych pacjentów,
 • obsługa programów: Clininet, Ster, Portal POW NFZ oraz transmisja danych między tymi systemami,
 • zbieranie danych do zestawień wymaganych przez organ nadrzędny,
 • generowanie sprawozdań statystycznych,
 • korygowanie błędnie sprawozdanych danych statystycznych,
 • sprawdzanie pod względem formalnym wypełnionych kart statystycznych,
 • kontrola zgodności dokumentacji medycznej z obowiązującymi wymogami i jej spływu z jednostek szpitala, sporządzanie raportów z terminów oddanych dokumentów,
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji medycznej przekazywanej z Działu Statystyki,Rozliczeń i Dokumentacji przez pozostałe komórki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontrola dokumentacji pod kątem wypełnionych „Kart zgłoszeń nowotworu złośliwego” i przekazywanie ich do właściwej jednostki,
 • udostępnianie dokumentacji medycznej przekazywanej przez oddziały szpitalne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zabezpieczanie i przestrzeganie tajemnicy o dokumentacji medycznej i danych osobowych.

 

Do zadań Sekcji Rozliczeń Świadczeń należy przede wszystkim:

 • kontrola, pod względem finansowym i zgodności z umową, badań wykonywanych przez firmy outsourcingu. Sprawdzanie skierowań pod względem obecności pacjenta w Spółce, w przypadkach nieuzasadnionego skierowania obciążanie kosztem badania lekarza kierującego,
 • wystawienie faktury do NFZ, instytucji kierujących na badania w Spółce lub posiadającym podpisaną umowę na usługi realizowane przez Spółkę oraz pozostałym świadczeniobiorcom,
  w tym pacjentom nieubezpieczonym,
 • fakturowanie usług medycznych, wykonanych w pracowniach i gabinetach diagnostycznych Spółki na podstawie skierowań z innych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • sporządzanie dodatkowych zestawień do faktur wystawionych niektórym kontrahentom, jak np. ZUS, zakłady karne, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy,
 • fakturowanie hospitalizacji pacjentów, którzy są zobowiązani do pokrycia kosztów leczenia (np. z powodu braku ubezpieczenia) na podstawie historii chorób dostarczanych przez pracownika oddziału,
 • sprawdzanie poprawności wyceny, bądź wycena wykonywanych usług zgodnie z cennikiem Spółki lub zapisami w umowach i sporządzanie kserokopii dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw obciążeń kontrahentów i wyjaśnianie zaistniałych nieścisłości,
 • wystawianie faktur za przeprowadzane badania kliniczne na podstawie umów oraz sprawowanie kontroli nad realizacją tych umów,
 • prowadzenie rejestru należności z tytułu wykonanych umów,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień zbiorczych wystawionych faktur oraz rejestrów sprzedaży,
 • generowanie zestawień rozliczeniowych,
 • korygowanie błędnie sprawozdanych danych rozliczeniowych,
 • przygotowanie korespondencji z zakresu rozliczeń,
 • przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z POW NFZ na polecenie Dyrekcji Spółki z zakresu rozliczeń.

 

Do zadań Biura Obsługi Pacjenta należy przede wszystkim:

 • weryfikacja ubezpieczenia pacjenta w systemie Ewuś
 • zakładanie historii choroby pacjenta na podstawie skierowań na hospitalizacji,
 • sprawdzanie dokumentacji medycznej ze skierowaniem
 • sporządzanie kart statystyczno – wypisowych potwierdzających procedury do rozliczeń
 • przygotowywanie kodów paskowych i barkodów do identyfikacji pacjenta, dla pacjentów całego szpitala
 • wprowadzanie danych osobowych do systemu informatycznego
 • zapisywanie danych dot skierowań w systemie elektronicznej rejestracji usług medycznych
 • pobieranie od pacjentów stosownych oświadczeń i zgód (zgody, udzielanie informacji bliskim o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych i dostępu do dokumentacji medycznej)
 • udzielanie instrukcji pacjentom dotyczących przygotowywania się do danej hospitalizacji oraz związanych z procedurą przyjęcia także dalszym pobytem w oddziale szpitalnym
 • ścisła współpraca z lekarzami poszczególnych oddziałów w zakresie przyjęć planowych.

Kontakt:

 

Lokalizacja: Nowe Ogrody

Kierownik

Marcin Janczara

mjanczara@wss.gda.pl

tel. 58 764 03 47

 

Z-ca Kierownika

tel. 58 764 02 54

 

Rejestr usług
rum@copernicus.gda.pl
tel. 58 764 03 32

Statystyka
statystyka.kopernik@copernicus.gda.pl
tel.58 764 03 31

Archiwum
archiwum.kopernik@copernicus.gda.pl
tel. 58 764 03 33/90

Rozliczenia
rozliczenia@copernicus.gda.pl
tel. 58 764 03 44
fax. 58 764 02 68

Biuro Obsługi Pacjenta
planowe.kopernik@copernicus.gda.pl
tel. 58 764 03 24lokalizacja Jana Pawła II


Koordynator
Monika Witt
mwitt@copernicus.gda.pl
tel. 58 768 42 18

Statystyka:
statystyka.zaspa@copernicus.gda.pl
tel. 58 768 42 67
Fax: 58 768 43 48


Rozliczenia:
rozliczenia@copernicus.gda.pl
58 768 42 68/ 46 30


Archiwum:
archiwum.zaspa@copernicus.gda.pl
tel. 58 768 42 74
tel. 58 768 47 74
tel. 58 768 47 84

Biuro Obsługi Pacjenta
planowe.zaspa@copernicus.gda.pl
tel. 58 768 46 03


lokalizacja WCO


Koordynator
Anna Bielińska
abielinska@copernicus.gda.pl
tel.58 732-48-00 wew. 223
fax:58 341 93 48(sekretariat)