Dział Księgowości

Organizacja

Działem kieruje Główny Księgowy.
W strukturze Działu funkcjonuje Kasa.

 

Zadania

Główny Księgowy

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki obejmującej:
 • przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych w/w ustawą.
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczychi finansowych.
  Dowodem dokonania przez Głównego Księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji.
  Główny Księgowy w razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie braku usunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania. O odmowie podpisania dokumentu i jego przyczynach zawiadamia pisemnie kierownika jednostki.
 • sporządzanie niestandardowych raportów, kalkulacji na potrzeby wewnętrzne kierownictwa oraz dla instytucji zewnętrznych.
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych do wykonywania czynności objętych jego zakresem działania.
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych. Przedstawianie kierownikowi jednostki wniosków w sprawach: powołania przewodniczącego oraz członków Komisji inwentaryzacyjnej.
 • w celu realizacji zadań Główny Księgowy ma prawo do:
 • żądania od kierowników innych komórek organizacyjnych udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
 • wnioskowania do kierownika jednostki o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane – przez inne komórki organizacyjne – prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
 • występowania do kierownika jednostki z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, należących do zakresu działań Głównego Księgowego.

 

Do zadań Działu Księgowości należy przede wszystkim

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych,
 • dekretacja i sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym
  i rachunkowym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki,
 • dbanie o płynność finansową jednostki,
 • administrowanie środkami pieniężnymi oraz dokonywanie operacji pieniężnych,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności oraz dochodzenie roszczeń spornych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wynikających z ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych i statystyce publicznej,
 • obliczanie i rozliczanie z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 • przygotowywanie dla potrzeb kierownictwa informacji i materiałów związanych z zakresem zadań wykonywanych przez Dział Księgowości.

 

Do zadań Kasy należy:

 • przyjmowanie wpłat środków pieniężnych dokonywanych do Kasy. Podstawę do przyjęcia przez kasjera gotówki do kasy stanowi wystawiony przez niego dowód wpłaty KP – Kasa przyjmie,
 • dokonywanie wypłat z prowadzonej Kasy. Wypłata gotówki z Kasy może być dokonywana na podstawie polecenia wypłaty zamieszczonego na oryginalnym dowodzie źródłowym uzasadniającym wypłatę (np. lista płac, wniosek o zaliczkę, rozliczenie delegacji służbowej, faktura). W razie braku oryginalnego dowodu źródłowego kasjer może dokonać wypłaty gotówki na podstawie dowodu KW – Kasa wypłaci – zatwierdzonego do wypłaty przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną,
 • sporządzanie raportów kasowych, zawierających informacje o wszystkich wpłatachi wypłatach gotówkowych dokonanych w danym okresie oraz dostarczanie ich do Działu Księgowości Finansowej w dniu następnym po jego sporządzeniu,
 • sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych odpowiednio: z banku do kasy oraz z kasy do banku,
 • przekazywanie posiadanych środków pieniężnych ponad pogotowie kasowe – stały zapas gotówki w kasie – na rachunek bankowy Szpitala,
 • codzienne uzgadnianie rzeczywistego stanu gotówki w kasie z saldem z raportu kasowego (saldo końcowe gotówki wynikające z raportu kasowego powinno być uzgodnione ze stanem gotówki w kasie),
 • ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez jednostkę. Kasjer odpowiada za powierzone mu środki pieniężne wg zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez jednostkę.

Kontakt:

 

Główny Księgowy

tel 58 764 03 42

 

Z-ca Głównego Księgowego

nr tel 58 768 42 05

 

e-mail: ksiegowosc@copernicus.gda.pl