Dział Kadr i Płac

O Dziale

Realizacja zadań z zakresu spraw osobowych personelu świadczącego pracę na podstawie różnych form zatrudnienia (w tym: umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy cywilnoprawne o świadczenie usług zdrowotnych), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami obowiązującymi w Spółce, a w szczególności:

 • prowadzenie i uzgadnianie pod względem formalnym spraw związanych z procedurą zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie dokumentów w tym zakresie,
 • prowadzenie akt osobowych dokumentujących przebieg zatrudnienia ( w tym kompletowanie dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych),
 • nadzór nad prawidłowym planowaniem czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • nadzór nad planowym wykorzystaniem urlopów,
 • koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie dyscypliny pracy oraz kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 • nadzór funkcjonalny nad systemem kadrowo-płacowym,
 • archiwizacja danych i dokumentacji kadrowej,
 • tworzenie zakresów obowiązków dla poszczególnych pracowników na podstawie Kart Opisów Stanowisk Pracy,
 • prowadzenie analiz i sprawozdawczości w zakresie zadań działu,
 • Przygotowywanie umów z jednostkami kierującymi lekarzy w zakresie realizacji zatrudnienia lekarzy rezydentów i lekarzy stażystów oraz sprawdzanie aneksów do tych umów przygotowanych przez jednostki kierujące oraz ich realizacja.
 • Przygotowywanie umów z jednostkami zewnętrznymi uprawnionymi do prowadzenia staży kierunkowych i podyplomowych, celem umożliwienia odbywania staży lekarzom rezydentom i stażystom zatrudnionym w Spółce oraz porozumień umożliwiających odbywanie odpowiednich staży w Spółce lekarzom zatrudnionym innych w jednostkach oraz ich realizacja.
 • Przeprowadzanie postępowań konkursowych na świadczenie usług zdrowotnych.
 • Inicjowanie postępowań przetargowych na świadczenie usług zdrowotnych.
 • Sprawdzanie rachunków i faktur wystawianych przez podmioty świadczące usługi zdrowotne – na podstawie ewidencji wykonanych świadczeń.
 • Przygotowywanie porozumień w zakresie odbywania praktyk zawodowych oraz określanie zapotrzebowania na praktykantów.
 • Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 • Współpraca z ZUS, PIP, Urzędem Skarbowym, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.
 • Przygotowywanie umów o wolontariat i nadzór nad ich realizacją.
 • Prowadzenie spraw archiwalnych.
 • Wprowadzanie do Portalu Świadczeniodawcy danych dotyczących zatrudnienia, zwolnienia oraz migracji wewnętrznych osób zatrudnionych w Spółce.
 • Inicjowanie zmian i aktualizacji przepisów wewnątrzzakładowych.
 • Przygotowywanie zestawień niezbędnych do realizacji strategii zatrudnienia.
 • Przygotowanie planu i kontrola realizacji planu zatrudnienia i budżetu wynagrodzeń.
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy.

 

Z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Przygotowywanie analiz niezbędnych do określenia strategii personalnej Spółki.
 • Bieżąca analiza planu zatrudnienia.
 • Tworzenie i realizacja procedury rekrutacyjnej oraz tworzenie i bieżąca aktualizacja bazy kandydatów do pracy.
 • Przygotowywanie analiz i nadzór nad realizacją planu rozwoju pracowników, w tym określanie potrzeb szkoleniowych i realizowanie polityki szkoleniowej Spółki, a także udział w jej tworzeniu; opracowanie budżetu szkoleń Spółki.
 • Inicjowanie i projektowanie systemów motywacyjnych oraz diagnozowanie problemów w tym zakresie i proponowanie rozwiązań, które zmotywują i w efekcie poprawią efektywność pracy.
 • Proponowanie, współtworzenie, wdrażanie oraz nadzór nad realizacją metod i narzędzi ułatwiających realizację polityki personalnej.
 • Współtworzenie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych.
 • Przygotowywanie zestawień i analiz niezbędnych do monitorowania i oceny rezultatów wdrożenia strategii personalnej firmy.
 • Nadzór nad realizacją przez Dział Kadr i Płac oraz pozostałe komórki organizacyjne Spółki procedur: ISO, dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz innych w obszarze kadrowym, płacowym i zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Udział w planowaniu i monitoring realizacji poszczególnych działań z zakresu pozyskiwania, motywowania, szkoleń pracowników, ich przemieszczeń wewnętrznych i odejść w sposób zgodny ze strategią ogólną i personalną Spółki.
 • Inicjowanie zmian mających na celu tworzenie dobrej atmosfery w miejscu pracy i zapewnienie odpowiednich warunków pracy.
 • Koordynowanie procesu tworzenia Kart Opisów Stanowisk Pracy i zakresów obowiązków.
 • przeprowadzanie badań zadowolenia z pracy i monitorowanie przyczyn fluktuacji.
 • Administrowanie stroną internetową Działu.

 

Do zadań Sekcji Płac należy:

 • kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczeń wynagrodzeń, wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków finansowanych przez ZUS, dopłat z ZFŚS oraz wypłat z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło
 • wyliczanie należnego wynagrodzenia, sporządzanie listy płac i dokonywanie wypłat wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków finansowanych przez ZUS, dopłat z ZFŚS oraz wypłat z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło,
 • naliczanie obligatoryjnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i ich terminowe rozliczenie,
 • prawidłowe naliczanie i potrącanie podatku dochodowego od naliczonych wypłat,
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
 • sporządzanie i przekazywanie pracownikom informacji o wypłaconych w danym miesiącu wynagrodzeniach,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ZUS, formalna i rachunkowa kontrola okresów zasiłkowych,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach i potrąceniach z wynagrodzeń na wniosek pracowników oraz na żądanie organów uprawnionych do ich uzyskania,
 • współpraca z działem finansowym w zakresie przelewu wynagrodzeń na konta pracowników, przelewów składek do ZUS oraz kwot podatków do odprowadzenia,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • dokonywanie kontroli kwot podstaw rocznego ograniczenia naliczania składek emerytalno-rentowych na podstawie wyliczeń własnych, oświadczeń pracowników oraz decyzji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych rozliczających składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, deklaracji korygujących, deklaracji rocznych,
 • sporządzanie zaświadczeń o rocznych wynagrodzeniach pracowników będących emerytami i rencistami, i przekazywanie ich do ZUS,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę oraz dokumentacji niezbędnej do ustalenia kapitału początkowego,
 • rozliczanie umów związanych ze stażem podyplomowym i umowami rezydenckimi.

Kontakt:

 

Sekcja Kadr

Lokalizacja (Nowe Ogrody)

58 764 03 51 - Kierownik

58 764 03 68/99/52

58 764 02 61

e-mail: kadry@copernicus.gda.pl

 

Lokalizacja (al. Jana Pawła II)

58 768 42 80 (Koordynator)

58 768 46 84 (ZFŚS)

58 768 43 84/ 58 768 42 84

e-mail: kadry@copernicus.gda.pl

 

Sekcja Płac

58 764 03 48

58 764 02 43

58 764 03 08/09

e-mail: place@copernicus.gda.pl

 

 

 

e-mail: place@copernicus.gda.pl