Dział Gospodarczy

Organizacja

Działem Gospodarczym kieruje Kierownik

W strukturze Działu funkcjonuje:

 • Sekcja Magazynów
 • Sekcja Rozliczeń Dostawców
 • Sekcja Zaopatrzenia

Zadania

Do zadań Działu należy przede wszystkim:

Sekcja Zaopatrzenia

 • zaopatrzenie wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala w niezbędne materiały, wyroby medyczne i sprzęt medyczny,
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych do zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • przygotowywanie rocznych planów zakupów,
 • rozliczanie faktur za zakupione towary z podziałem na ośrodki kosztowe,
 • nadzór nad gospodarką zakupionych i wydawanych z magazynów materiałów,
 • nadzór nad prawidłową realizacją zapisów umów zawartych w ramach przetargów,
 • dokonywanie zakupu środków trwałych ,
 • dokonywanie zakupu drobnych materiałów niezbędnych do funkcjonowania komórek organizacyjnych Spółki (zaopatrzenie kuchni mlecznej, materiałów do wykonania drobnych zabudów na oddziałach szpitalnych, itp.)
 • współpraca w zakresie koordynowania transportu wewnętrznego i drobnych zakupów z Sekcją Rozliczeń Dostawców,
 • nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów samochodów oraz odbiorem i kontrolą pojazdów po przeglądach i naprawach,
 • bieżące administrowanie miejscami parkingowymi na terenie jednostek organizacyjnych Spółki.

Sekcja Magazynów (z wyodrębnionym Magazynem Odzieży Pacjenta)

 • przyjmowanie do magazynu i wydawanie z magazynu materiałów na podstawie obowiązujących dowodów obrotu materiałowego,
 • przyjmowanie i wydawanie odzieży pacjenta oraz depozytów,
 • prowadzenie ewidencji ilościowej oddzielnie na każdy składnik z określeniem towaru co do producenta, numeru serii, daty ważności i nazwy dostawcy,
 • prowadzenie samokontroli zgodności stanu faktycznego zapasów z ewidencją magazynową,
 • należyte rozmieszczenie w magazynie materiałów wg grup, asortymentów, rodzajów i wymiarów oraz wg częstotliwości ich wydawania,
 • utrzymywanie magazynu w należytym porządku oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowego,
 • koordynowanie dostaw towarów z magazynu do poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki,
 • opisywanie faktur po dostawie towaru i przekazywanie ich do sekcji zaopatrzenia, stałe monitorowanie terminów przydatności towarów,
 • przygotowywanie danych do sporządzania analiz związanych z przychodami i rozchodami z magazynu.
 • zabezpieczanie przechowywanych zapasów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem, zanieczyszczeniem,
 • zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą i włamaniem,
 • pokasacyjne rozliczaniem złomu i bielizny,
 • przydzielanie szafek i dozór nad szatniami dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Szpitalu,
 • nadzorowanie pracy osób świadczących pracę w ramach odbywania kary pozbawienia wolności oraz osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu na wykonywanie prac dozorowanych na cele społeczne,
 • prowadzenie magazynu rzeczy używanych,
 • prowadzeniem kartoteki roboczej odzieży ochronnej i okresowa kasacja.

Sekcja Rozliczeń Dostawców (w tym robotnicy gospodarczy, portierzy i kierowcy)

 • koordynowanie prac przy dystrybucji posiłków dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach usytuowanych przy ul. Powstańców Warszawskich,
 • przygotowywanie przedmiotu zamówienia do specyfikacji przetargowych na usługi świadczone na rzecz Spółki (sprzątanie, żywienie, zamawianie druków, wywóz i utylizacja odpadów, pranie bielizny, ochrona obiektów, zamawianie pieczątek, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi z zakresu zabezpieczenia druków niezbędnych do pracy wszystkich komórek organizacyjnych,
 • nadzór na realizacją zawartych umów na usługi j. w.
 • przygotowywanie projektów umów na świadczone przez Spółkę usługi w zakresie sterylizacji, dzierżawy, najmu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • zawieranie umów na usługi sterylizacji wykonywane przez Centralną Sterylizatornię,
 • wystawianie faktur za usługi świadczone przez Spółkę w zakresie sterylizacji materiałów i narzędzi, najmu i dzierżawy, poboru energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, utylizacji odpadów medycznych ,
 • wystawianie faktur za usługi kserograficzne dokumentacji,
 • rozliczanie otrzymanych od usługodawców faktur z podziałem na ośrodki kosztowe i przekazywanie ich do Działu Księgowości,
 • uczestniczenie w kontrolach sanitarno-epidemiologicznych dotyczących pomieszczeń w budynkach należących do Spółki,
 • wykonywanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska,
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem usług zlecanych przez Spółkę firmom zewnętrznym (sprzątanie, ochrona obiektów, wywóz i utylizacja odpadów),
 • kontrola billingów rozmów telefonicznych i podział kosztów na poszczególne komórki organizacyjne,
 • zamawianie imiennych recept z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przygotowywanie kodów kreskowych na recepty dla lekarzy,
 • zamawianie pieczątek na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • koordynowanie prac związanych z dostawą do pacjenta wyrobów medycznych w ramach żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz wentylacji domowej,
 • realizowanie drobnych zakupów na zlecenie komórek organizacyjnych,
 • koordynowanie pracy osób realizujących dostawy leków z Apteki Szpitalnej do oddziałów szpitalnych,
 • koordynowanie prac i nadzór nad pracownikami wykonującymi czynności porządkowe na posesjach zarządzanych przez Spółkę oraz przy zbieraniu odpadów medycznych i komunalnych i składowaniu ich w wyznaczonych miejscach,
 • nadzór nad na portiernią.

Kontakt:

Kierownik

Danuta Ścińska

tel. 58 764 03 54
tel. 58 768 02 80