Biuro Zarządu

W strukturze Biura Zarządu funkcjonują:

 • Sekretariaty Zarządu oraz Dyrekcji
 • Kancelaria Ogólna (ul. Nowe Ogrody 1-6)
 • Stanowiska ds. organizacyjnych

 

Zadania

1. Organizacja pracy Spółki, jej organów, jednostek i komórek organizacyjnych w tym:

 • organizowanie i protokołowanie posiedzeń organów Spółki, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników,
 • przygotowywanie, rejestrowanie i prowadzenie dokumentacji organów Spółki, w szczególności protokołów, uchwał i zarządzeń,
 • przygotowywanie i terminowe składanie dokumentów celem ujawnienia zdarzeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 • prowadzenie spraw związanych z identyfikacją firmy w systemie REGON,
 • opracowywanie aktów normatywnych wewnętrznych, ich ewidencjonowanie i dystrybucja,
 • wprowadzanie do stosowania instrukcji i regulaminów opracowanych przez właściwe jednostki i komórki organizacyjne,
 • prowadzenie centralnego rejestru umów, z wyłączeniem umów z zakresu prawa pracy oraz kontraktowych (z personelem medycznym oraz Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia),
 • prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych oraz wszelkiej korespondencji w tym zakresie,
 • nadzorowanie i koordynacja postępowania ze skargami oraz wnioskami związanymi z działalnością Spółki, w tym w szczególności przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, udzielanie odpowiedzi oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków, jak również zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela,
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi związanej z działalnością Spółki, z wyłączeniem spraw znajdujących się we właściwości rzeczowej poszczególnych komórek organizacyjnych i przez nie prowadzonych,
 • prowadzenie rejestru wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych związanych z reklamą produktu leczniczego,
 • zatwierdzanie pod względem merytorycznym zapotrzebowań na pieczątki służbowe oraz informację wizualną.

 

2. Obsługa sekretariatu Zarządu i Dyrektorów Operacyjnych, w tym:

 • organizacja stanowisk pracy Zarządu i Dyrektorów Operacyjnych,
 • prowadzenie prac związanych z administracyjną obsługą Zarządu i Dyrektorów Operacyjnych niezastrzeżoną w kompetencjach innych komórek organizacyjnych,
 • ewidencja korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • nadzór na prawidłowym przepływem informacji pomiędzy Zarządem i Dyrektorami Operacyjnymi a wszystkimi komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami w Spółce oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • prowadzenie terminarzy spotkań Zarządu i Dyrektorów Operacyjnych,
 • organizowanie i obsługa spotkań wewnętrznych Zarządu i Dyrektorów Operacyjnych,
 • obsługa interesantów – udzielanie informacji i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk,
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Spółki,
 • nadzór nad książką kontroli zewnętrznych w COPERNICUS PL Sp. z o.o.

 

3. Prowadzenie Kancelarii Ogólnej, w tym:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i znakowanie korespondencji wpływającej do Spółki i dostarczanie jej do Zarządu i Dyrektorów Operacyjnych,
 • nadzór nad przekazywaniem korespondencji i dokumentacji wszystkim komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom funkcjonującym w Spółce, zgodnie z dekretacją Zarządu i Dyrektorów Operacyjnych,
 • wysyłanie korespondencji wychodzącej ze Spółki,
 • nadawanie i przyjmowanie faksów, przesyłek pocztowych i kurierskich,
 • obsługa interesantów – udzielanie informacji i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk,
 • prowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych oraz zastosowania wobec pacjentów przymusu bezpośredniego.

Kontakt

Kontakt 

biuro.zarzadu@copernicus.gda.pl

 

Biuro Zarządu przy ul. Nowe Ogrody 1-6

Kierownik Biura - Anna Owczarek, nr tel. 58 76 40 402, e-mail: aowczarek@wss.gda.pl

Z-ca Kierownika Biura - Anna Dubicka, nr tel. 58 76 40 405, e-mail: adubicka@wco.gda.pl

Sekretariat Zarządu i Dyrekcji - nr tel. 58 76 40 142/340, e-mail: sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl

Kancelaria Ogólna - nr tel. 76 40 215

Umawianie spotkań z Członkami Zarządu Spółki:

Asystent Zarządu - Rafał Powierza, nr tel. 58 76 40 142, e-mail: rpowierza@wss.gda.pl

 

Biuro Zarządu przy al. Jana Pawła II 50

Specjaliści ds. organizacyjnych: nr tel. 58 768 42 19,

e-mail:  d.zalewska@szpital.gda.pl; m.karpik@szpital.gda.pl

Sekretariat Wiceprezesa ds. ekonomicznych i Dyrekcji: nr tel. 58 76-84-201,
e-mail: sekretariat.zaspa@copernicus.gda.pl

Biuro Zarządu przy al. Zwycięstwa 31/32

Sekretariat Dyrektora Medycznego WCO: nr tel. 58 341 93 48, e-mail: sekretariat.wco@copernicus.gda.pl