Wypis Pacjenta

Wypisanie pacjenta ze Szpitala następuje:

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego,
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób