Pomoc w stanach nagłych
Abc Pacjenta » 

Pogotowie ratunkowe

Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego. Świadczenia w nocnej i świątecznej  opiece zdrowotnej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane  bez skierowania. Niedopuszczalne jest obciążanie pacjenta lub jego bliskich koniecznością uiszczania dodatkowych opłat.

 

Nie obowiązuje rejonizacja, można zgłaszać się o pomoc do dowolnego punktu nocnej opieki.

 

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych

 • w domu pacjenta (w przypadkach uzasadnionych medycznie)

 • telefonicznie

Zakres świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej obejmuje również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w podstawowej opiece zdrowotnej  oraz zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji z antybiotykiem. Zabiegi te mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych  w domu pacjenta. Pomoc wyjazdowa udzielana jest jednak przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy przypisany do konkretnego obszaru.

 


Wykaz Przychodni dyżurujących na Portalu Trójmiasto.pl

Nocna Opieka Medyczna wg Portalu Trójmiasto.pl

+
Szpitalny Oddział Ratunkowy - Poradnik dla Pacjenta (www.bpp.gov.pl)

www.bpp.gov.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Poradnik dla Pacjenta

Kiedy należy korzystać z pomocy SOR?
Szpitalny oddział ratunkowy, tzw. SOR, to wyodrębniona komórka organizacyjna szpitala, w której przez całą dobę, bez skierowania udzielana jest pomoc medyczna osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. Dlatego osoba w takim stanie wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

 

Do stanu zagrożenia życia lub zdrowia zaliczamy np.:

 • utratę przytomności;
 • nagły i ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe;
 • urazy kończyn, złamania, zwichnięcia stawu;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • nagły ostry ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • drgawki.

 

Jeśli nagle zachorujesz albo Twój stan zdrowia się pogorszy, ale nie jest to stan zagrażający Twojemu życiu lub zdrowiu, skorzystaj z pomocy w poradni nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Możesz tam uzyskać pomoc od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

Informację o placówkach w Twojej miejscowości świadczących nocną i świąteczną pomoc lekarską znajdziesz w portalu NFZ www.zip.nfz.gov.pl w zakładce Nagła pomoc doraźna.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • każdy pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego jeśli zagrożone jest jego zdrowie lub życie,
 • nie ma znaczenia czy osoba potrzebująca pomocy medycznej na SOR zgłosiła się sama, czy została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego (karetkę pogotowia),
 • pomoc medyczna w pierwszej kolejności udzielana jest osobom wymagającym natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, czy kobietom w sytuacji porodu,
 • przyjęty jest każdy zgłaszający się pacjent niezależnie od miejsca zamieszkania – pamiętaj jednak, że SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej!

 

Jaki jest zakres pomocy medycznej udzielanej w SOR?
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez SOR polega na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Oznacza to, że po zdiagnozowaniu i ustabilizowaniu funkcji życiowych pacjent:

 • zostanie przekazywany do dalszego leczenia do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej

lub

 • w razie potrzeby zostanie przekazany do dalszego leczenia szpitalnego w innej specjalistycznej placówce, wówczas SOR zapewnia też transport sanitarny

lub

 • zostanie wyposażony w odpowiednie skierowania na dalsze badania albo do poradni specjalistycznej i/lub recepty, jeżeli po zbadaniu lekarz stwierdzi, że pacjent nie wymaga hospitalizacji.

 

Jeśli pacjentowi przysługuje orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy, tzw. zwolnienie lekarskie L-4, lekarz powinien je wypisać.


L-4 lekarz może wystawić po bezpośrednim zbadaniu pacjenta i ocenienie zasadności wystawienia na podstawie jego stanu zdrowia. Jeśli lekarz uzna, że stan zdrowia pacjenta wymaga wystawienia mu zwolnienia, to jego obowiązkiem jest wystawienie odpowiedniego zaświadczenia.


Druk taki powinien zostać wystawiony nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego pacjenta ze szpitala.

 

O czym warto pamiętać?
Pamiętaj, że szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.


Powodem odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego nie mogą być szczególnie kwestie organizacyjne takie jak np. brak lekarza danej specjalizacji czy system dyżurów specjalistycznych, zgodnie z którym dany podmiot nie pełni go w danym dniu.


Każdy pacjent znajdujący się w stanie nagłym powinien zostać zbadany i otrzymać konieczne świadczenia zdrowotne. Dopiero po dokonaniu oceny stanu zdrowia pacjenta i jego zabezpieczeniu, lekarz SOR podejmuje decyzję o przekazaniu pacjenta na specjalistyczny oddział lub wskazuje dalszy sposób postępowania np. przekazanie pacjenta do innego szpitala lub dalsze leczenie w trybie ambulatoryjnym.

 

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w swoim wyroku, że szpitale nie mogą odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.