Cennik

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I SPOSÓB ICH POBIERANIA:

Za udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, pobiera się opłatę w wysokości:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej –9,16 zł brutto
 • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej –0,32 zł brutto
 • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,83 zł brutto

 

Płatności za udostępnienie dokumentacji medycznej można dokonać:

 • gotówką:
 • w punktach rejestracji pacjentów Przychodni Przyszpitalnych przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2 oraz przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku – w przypadku dokumentacji związanej z leczeniem w Przychodni,
 • w Archiwum Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz w Kasie przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku – w przypadku pozostałej dokumentacji medycznej.
 • w punkcie Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej w budynku B Wojewódzkiego Centrum Onkologii przy al. Zwycięstwa 31/32 oraz w punkcie rejestracji w budynku A Wojewódzkiego Centrum Onkologii przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2 - przypadku dokumentacji związanej z leczeniem w WCO.
 • przelewem na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 GODZINY OD OSÓB LUB INSTYTUCJI UPRAWNIONYCH DO POCHOWANIA ZWŁOK NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 31 STYCZNIA 1959r. O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH ORAZ OD PODMIOTÓW, NA ZLECENIE KTÓRYCH PRZECHOWUJE SIĘ ZWŁOKI W ZWIĄZKU Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM KARNYM.

Za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, pobiera się opłatę od:

 • osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.
 • Wysokość opłaty o której mowa w ust. 1 wynosi 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania zwłok.
 • Jeżeli ze względu na niepochowanie zwłok pacjenta przez uprawnione osoby lub instytucje obowiązek pochowania spoczywa na gminie, opłata za przechowywanie zwłok pacjenta w wysokości określonej w ust. 2 pobierana jest od gminy za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności dokonania pochówku.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UMOŻLIWIENIE ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH I INNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W COPERNICUS PL Sp. z o.o. W GDAŃSKU.

Opłata za odbycie praktyk zawodowych i innych zajęć dydaktycznych pobierana jest bezpośrednio od osoby zainteresowanej i wynosi 12,30zł brutto za jeden dzień.

Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy pokrywa ją podmiot kierujący osobę zainteresowaną do odbycia praktyk zawodowych lub innych zajęć dydaktycznych na podstawie zwartej ze Spółką umowy.

Opłaty można dokonać:

 • gotówką w Dziale Gospodarczym w bud. Administracji przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku,
 • w kasie przy al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku,
 • przelewem na rachunek bankowy Spółki: Bank: PKO BP S.A
  Nr konta: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064


POBYT RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA HOSPITALIZOWANEGO

Mając świadomość, że pobyt w szpitalu może być trudnym doświadczeniem dla Państwa dziecka oraz doceniając wsparcie, jakie daje małym pacjentom obecność ich rodziców/opiekunów, stworzyliśmy Państwu możliwość towarzyszenia dziecku w trakcie hospitalizacji w  naszej jednostce.

 

Jednakże z uwagi na to, że Państwa obecność wiąże się z ponoszeniem przez Spółkę dodatkowych, nierefundowanych przez NFZ kosztów, informujemy, że na poczet tych kosztów (w szczególności zużytej wody, energii elektrycznej, kosztów sprzątania i wywozu śmieci, utrzymania pomieszczeń, zakupu urządzeń dla rodziców/ opiekunów np. lodówki, czajnika, mikrofalówki) na oddziałach dziecięcych szpitali Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. pobierana jest opłata, zgodnie z "Cennikiem usług zewnętrznych" stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Spółki, która wynosi:

 • 10 (dziesięć) złotych netto + VAT za osobodzień;
 • 30 (trzydzieści) złotych netto + VAT za osobodzień w przypadku korzystania z pomieszczeń socjalnych dla rodziców, zlokalizowanych przy ul. Wejhera 12a w Gdańsku.

Opłatę można wnieść w ostatnim dniu pobytu dziecka w szpitalu, po uzyskaniu formularza z sekretariatu oddziału w niżej wymienionych miejscach:

 

 • w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika:
  1. w biurze izby przyjęć oddziału ginekologiczno - położniczego przy ul. Nowe Ogrody 1-6, (całodobowo, terminal płatniczy),
  2. w rejestracji Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2 (poniedziałek - piątek, godziny 7-18, terminal płatniczy).

 

 •  w Szpitalu św. Wojciecha:  
  1. w kasie przy ul. Jana Pawła II (poniedziałek - piątek, godz. 8-14.30, terminal płatniczy)
  2. w SOR przy ul. Jana Pawła II (poza godzinami działania kasy szpitala, terminal płatniczy),
  3. w sekretariacie Pododdziału Zachowawczego Leczenia Zeza i Niedowidzenia Dzieci przy ul. Wejhera 12a (godziny 7-15, gotówkowo).

Brak dokonania wpłaty w powyższym terminie może skutkować podjęciem postępowania windykacyjnego.

Podstawa prawna pobierania opłaty: art. 35 ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) oraz załącznik nr 4 "Cennik usług zewnętrznych" do Regulaminu Organizacyjnego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. .

 

Załączniki

CENNIK USŁUG ZEWNĘTRZNYCH_2019_03_01

Załacznik nr 3 do RO_NIEUBEZPIECZENI_2019_03_01


 

Kasa Szpitala im. M. Kopernika znajduje się przy ul. Nowe Ogrody 1-6, wejście A (główny budynek). Czynna od 7:00 do 15:00